DVOŘÁK, K. Výroba součásti na CNC soustruhu MORI SEIKI NL2000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Klasická diplomová práce s aplikací nového strojního zařízení a nové obráběcí technologie. Velmi dobrá spolupráce s diplomantem. Práce má reálné využití v prestižní firmě. Dotaz: s. 20 Proč nesmí být proveden žádný přesun nulového bodu při navolení korekce poloměru břitu? Jak se vlastně řeší ekvidistanta u tohoto CNC řídicího systému?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Cílem diplomové práce bylo vytvoření postupu výroby rotační součásti, ekonomické zhodnocení a možné vylepšení navržené technologie. Řazení kapitol je přehledné a tématicky dobře uspořádané. Po úvodu do problematiky student shrnuje základní rozdělení třískového obrábění. Dále pak uvádí popis CNC strojů, zásady jejich programování a postup při přípravě výroby. V kapitole tři je popsán použitý CNC soustruh MORI SEIKI NL2000. Dále diplomant popisuje CAD/CAM systémy a jejich výhody. V další kapitole je popsán program GIBBSCAM určený pro tvorbu NC programů. V praktické části diplomové práce je nejprve řešen technologický postup součásti - hlavního tělesa přípravku používaného na upnutí dvou segmentů, které se použijí jako nástroje při výrobě hodinek. Poté následuje popis výroby a potřebných nástrojů. V kapitole osm jsou uvedeny návrhy alternativních technologií výroby dané součásti. Diplomová práce je zakončena ekonomickým zhodnocením. V práci se nachází pouze minimum překlepů. Kapitola osm, která pojednává o návrhu alternativních technologiích výroby by mohla být obsáhlejší. K diplomové práci nemám větších výhrad. Závěrem konstatuji, že předložená práce pana Bc. Kamila Dvořáka má velmi dobrou úroveň, jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické. Diplomant splnil uvedené cíle a proto DOPORUČUJI práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13133