VOLF, T. Analýza magnetického pole synchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Miroslav

Autor se v práci snaží vyřešit problematiku výpočtu magnetického pole v příčném řezu pomocí maker v programu ANSYS modifikací z profilového vodiče na kruhový vodič. Práce byla splněna ve všech bodech výjima jednoho, neboť dosud nebylo odladěno poslední makro nutné k samotnému výpočtu. Problematika by mohla být dále zpracovávána v Semestrálním projektu 1 s možností lokalizace oblastí sycení a stanovení rozptylových toků. Práce dle mého soudu vyhovuje zadání, svým obsahem i rozsahem Bakalářské práci. Autor dokázal plně využít možnosti informačních technologií při jejím zpracování. Práce je jazykově zpracována na standardní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 36/50
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student se ve své práci zabýval modefikací makra v programu Ansys. Popisuje zde několik možností řešení problematiky synchronních strojů pomocí moderních výpočetních metod. Tato práce obsahuje velké množství pravopisných chyb, překlepů a obrázků s anglickým popisem. V textu chybí odkazy na použitou literaturu. Po formální stránce je práce velmi nepřehledně zpracována a ze závěru není zřejmé jakých konkrétních výsledků student dosáhl. I přes tyto nedostatky doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce D 32/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 13136