POLNICKÝ, V. Vodík jako palivo pro spalovací motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Bakalářská práce má rozsah 46 stran včetně přílohy, vlastní textová část má 43 stran. Cílem práce bylo na základě dostupných podkladů zhodnotit vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory, analyzovat možné způsoby tvorby směsi, a posoudit perspektivy vodíkových motorů. Práce je členěna logicky, první část se zabývá vlastnostmi vodíku, možnostmi jeho výroby a skladování. Následuje popis způsobů tvorby směsi a rozbor problematiky jejího zapalování. V závěrečné části práce jsou uvedeny příklady osobních vozidel s vodíkovými motory a celkové zhodnocení. Zadání je z hlediska obsahu splněno, po formální stránce lze vytknout některé menší jazykové nepřesnosti a zápis některých položek použité literatury odchylně od platné normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29998