ZEMÁNEK, T. Detekce klíčových slov v mluvené řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pfeifer, Václav

Student se zabýval prací na téma Detektor klíčových slov v mluvené řeči. Student si stanovil vysoké cíle a k práci přistupoval v průběhu roku velmi svědomitě. Vzhledem ke komplexitě problému bylo nutné postupně ustupovat od některých „vytyčených“ cílů a věnovat se takovým cílům, které bylo reálné dokončit. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a realizovat detektor klíčových slov založený na metodě DTW s aplikaci posteriori transformace příznaků pomocí neuronové sítě. Tento cíl se nakonec podařilo studentovi úspěšně dokončit. Kvalita studentovi práce je bohužel degradovaná díky častým překlepům a gramatickým chybám. Logická struktura práce mohla být také lépe zpracována. Po obsahové stránce práce bych studentovi vytknul špatně zvolené grafy – namísto standardní ROC byly vytvořeny grafy reprezentující trénování neuronové síťě. Vzhledem k obtížnosti studentské práce navrhuji studentovi hodnoceni C/70B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ošmera, Pavel

V závěru práce mohly být podrobněji rozebrány dosažené výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37761