FILIPI, J. Mechanismus jednoválcového vznětového motoru s prodlouženou expanzí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Cílem diplomové práce s rozsahem 68 stran textu a 2 výpočtové přílohy bylo navrhnout mechanismus vznětového motoru s prodlouženou expanzí, jehož termodynamický oběh by umožňoval dosažení vyšší termické účinnosti v porovnání s klasickým klikovým mechanismem. V úvodní části práce byl navržen ideální pracovní cyklus uvažovaného motoru a odvozeny příslušné vztahy, včetně termické účinnosti za předpokladu přívodu tepla částečně při izochorickém a izobarickém ději. Pro základní parametry válcové jednotky byly dále navrženy rozměry příslušných součástí a proveden výpočet sil od tlaku plynů a setrvačných sil. Z rozboru mj. vyplývá, že v porovnání s klikovým mechanismem zde dochází k citelnému nárůstu setrvačných sil. Diplomant následně provedl základní pevnostní kontrolu jednotlivých součástí. V závěru práce je uveden celkový rozbor výsledků a zhodnocení perspektiv uvažovaného motoru s nekonvenčním mechanismem. Po stránce obsahové bylo zadání bezezbytku splněno, formální zpracování je na dobré úrovni, vyskytují se pouze drobné přepisy nebo nepřesnosti, např. způsob citace použité literatury na str. 57.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
A

eVSKP id 29996