ŠKNOUŘILOVÁ, E. Svařování plazmou vysokopevnostních ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Předložená diplomová práce odpovídá v plném rozsahu zadání. Zabývá se plazmovým svařováním vysokopevných ocelí DOMEX a HARDOX. Práce je logicky členěna na část teoretickou (popis svařovací metody a problematika svařitelnosti) a část experimentální. Experimentální část je co do rozsahu přiměřená a výsledky experimentů jsou přehledně uvedené v tabulkách a grafech. Závěry vyvozené z výsledků jsou srozumitelné a správné. Mám však některé připomínky k formální stránce práce, zejména co se týká označování materiálových veličin, jako např. na str.25 i jinde - Rm, Re, Rp0,2 (neodpovídá normě). Nejedná se o chyby, které by negativně ovlivňovaly jinak velmi kultivovanou práci. Na závěr svého hodnocení konstatuji, že jako celek lze diplomovou práci Bc Evy Šknouřilové považovat za práci splňující kriteria prací diplomových ve všech předepsaných oblastech a na základě této skutečnosti ji doporučuji předložit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37742