GRMOLEC, L. Spojování měděných trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Balej, Zdeněk

Nebyly splněny dva z cílů - vypracování BPS a zkouškami ověření těsnostních a pevnostních charakteristik spojů. Na str.18 chybí obr. 3.1 a na str. 19 chybí tab.č.? pro pět druhů pájek, na str.28 v tab.4.2 je rozhozený popis. Autor mohl uvést v příloze, která je uvedená, ale bohužel prázdná, i příklad výkresové dokumentace pájeného rozvodu, BPS, doklad o kvalifikaci páječe a protokoly ze zkoušek. Práce je vypracovaná na výborné grafické úrovni. Přes uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37740