MÍŠEK, D. Analýza signálů z transportních a stochastických charakteristik detektorů záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Andreev, Alexey

V rámci zadání diplomové práce řešil student David Míšek aktuální úkol, který spočíval ve studiu transportních a stochastických charakteristik detektorů X a gama záření na bází Kadmium Telluridu (CdTe). Jejím hlavním cílem bylo studium vlivů kontaktů kov-polovodič na transportní charakteristiky detektoru, analýza příměsových hladin. Studium vlastností tohoto materiálu se začal relativně nedávno a problém přípravy kvalitních monokrystalů CdTe požadovaných vlastností není dosud vyřešen. Diplomant plnil požadavky tohoto úkolu velmi svědomitě. Z teoretického hlediska se velmi dobře v dané problematice orientoval, získal slušný přehled týkající se vlastností detektorů záření na bázi CdTe, jejích homogenní části a oblasti kontaktu kov-polovodič. Prokázal samostatnost při měření vzorků, při práci s literaturou a analýzou naměřených dát. Provedl analýzu vzniku kontaktu kov-polovodič a jejích vlivu na transportní vlastnosti detektoru. Analyzoval Volt-Ampérové charakteristiky za různých teplot a stochastické procesy v homogenní části vzorků při různých parametrech vlnové délky dopadajícího záření. Na základě naměřených časových konstant dospěl k závěru, že ve vzorku existuje několik příměsových hladin, které ve velké míře ovlivňují transportní vlastnosti CdTe detektorů. Zadání diplomové práce je splněno. Výsledky práce mohou sloužit při návrhu zlepšení technologie přípravy CdTe detektorů radioaktivního záření, protože znalosti vlastností struktury kov-polovodič, transportních charakteristik a parametrů příměsových hladin jsou pro to nezbytné. S přihlédnutím k aktivitě, dosaženým výsledkům a předložené práci lze považovat diplomový projekt za kvalitně zpracovaný. Vzhledem k předcházejícím bodům hodnotím práci výslednou známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Tofel, Pavel

Diplomová práce splňuje požadavky zadání a doporučuji jí k obhajobě. Student se zde věnuje studiu vlivu kontaktů kov-polovodič na transportní charakteristiky detektorů na bází Kadmium Telluridu (CdTe) a analýze příměsových hladin. Jednotlivé kapitoly na sebe racionálně navazují. První polovina práce je tvořena teoretickou studií jednotlivých materiálů a vlivu kontaktů kov-polovodič. Druhá polovina práce se zabývá samotným měřením a zpracováním naměřených výsledků. Z hlediska formálního zpracování se dá vytknout absence 14 obrázků ve výčtu seznamu obrázků, drobné pravopisné a typografické chyby a používaní anglických slov (tabulka použitých přístrojů str. 27) či anglicko-českých slov např. " grupy", str. 19, "piny", str. 39. Dále nepřesné technické označení, kde student píše o "zapojení ve zpětném směru", str. 48. Tyto drobné chyby nemají zásadní vliv na uváděné závěry. Odborná úroveň diplomové práce ukazuje na dobré znalosti této oblasti. Student nastudoval a sepsal práci velmi kvalitně. Byla provedena řada měření. Práci lze považovat za kvalitně zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 14210