MALOUŠEK, Z. Aplikace pro monitorování a kontrolu zabezpečení rozsáhlých počítačových sítí LAN a WAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Práce plně splňuje zadání. Diplomant přistupoval k řešení úkolů samostatně a s iniciativou. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Polívka, Michal

Pan Bc. Zdeněk Maloušek napsal podnětnou diplomovou práci, která zřejmě již našla praktické uplatnění. Z celého textu je patrné, že se pan Maloušek problematikou síťové bezpečnosti u IBM profesně zabývá. Zvláště oceňuji komplexnost teoretické části a praktičnost části realizační. Diplomová práce byla napsána v souladu se zadáním. Formální zpracování práce je postiženo několika drobnými gramatickými, typografickými a stylistickými nepřesnostmi. Celkově je práce Bc. Zdeňka Malouška hodnotná a kvalitně zpracovaná, navrhuji hodnocení A/92

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 14228