BOŘUTA, P. Návrh počítačové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Gahura, Antonín

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 30275