VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ COMPUTER NETWORK DESIGN DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE Ing. PETR BOŘUTA AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VIKTOR ONDRÁK, Ph.D. SUPERVISOR BRNO 2010 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2009/2010 Fakulta podnikatelská Ústav managementu ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Bořuta Petr, Ing. Řízení a ekonomika podniku (6208T097) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: Návrh počítačové sítě v anglickém jazyce: Computer Network Design Pokyny pro vypracování: Úvod Vymezení problému a cíle práce Analýza současného stavu Teoretická východiska řešení Návrh řešení Zhodnocení a závěr Seznam použité literatury Přílohy Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona. Seznam odborné literatury: BIGELOW, S. J. Mistrovství v počítačových sítích: správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů. 1.vydání. Praha : Computer Press, 2004. 990 s. ISBN 80-251-0178-9. JIROVSKÝ, Václav. Vademecum správce sítě.1.vydání. Praha : GRADA Publishing, spol. s r.o., 2001. 428 s. ISBN 80-7169-745-1. HORÁK, Jaroslav. Malá počítačová síť doma a ve firmě : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1.vydání. Praha : Grada, 2003. 183 s. ISBN 80-247-0582-6. ZEMÁNEK, Jakub. Stavba a správa sítě aneb cesta do hlubin internetu. 1.vydání. Kralice na Hané : Computer Media, 2004. 204 s. ISBN 80-86686-26-4. Vedoucí diplomové práce: Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010. L.S. _______________________________ _______________________________ PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA Ředitel ústavu V Brně, dne 27.05.2010 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Abstrakt Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu Less & Timber s.r.o. Počínaje návrhem kabelových tras, přes navržení možných typů kabelů, zásuvek a návrhem jejich počtu. Klíčová slova Počítačová síť, LAN, strukturovaná kabeláž, Ethernet, datový rozvaděč, propojovací panel Abstract The main goal of this work is to make complete project of a computer network for Less & Timber s.r.o. The project will contain all information, from the cable traces, connection units, sockets and their count. Keywords Computer network, LAN, structured cableway, Ethernet, data switchboard, patch panel VUT v Brně, Fakulta podnikatelská BOŘUTA, P. Návrh počítačové sítě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 69 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne 28. května 2010 ……………………………… Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Viktoru Ondrákovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady, které mi pomohly ke zdárnému vytvoření této práce. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 7 Obsah: Úvod............................................................................................................... 8 Vymezení problému a cíle práce..............................................................9 1 Analýza součastného stavu ................................................................ 10 1.1 Profil firmy................................................................................10 1.2 Budova sídla ..............................................................................14 1.3 Počítačová síť ............................................................................23 1.4 Požadavky firmy a zhodnocení analýzy......................................24 2 Teoretická východiska řešení ............................................................ 25 2.1 Rozdělení podle rozlohy ............................................................25 2.2 Rozdělení podle topologie..........................................................26 2.3 Přenosové médium.....................................................................29 2.3.1 Metalické kabely ................................................................29 2.3.2 Optické kabely ...................................................................30 2.3.3 Bezdrátový přenos..............................................................31 2.4 Referenční model OSI................................................................32 2.5 Aktivní prvky.............................................................................35 2.6 Strukturovaná kabeláž................................................................36 2.6.1 Kabelové trasy ...................................................................39 2.6.2 Normy................................................................................40 3 Návrh řešení ........................................................................................ 43 3.1 Kabeláž......................................................................................43 3.2 Zásuvky .....................................................................................45 3.3 Přípojná místa ............................................................................46 3.4 Návrh kabeláže ..........................................................................48 3.4.1 Přízemí...............................................................................48 3.4.2 První patro .........................................................................51 3.4.3 Druhé patro ........................................................................56 3.5 Rozvaděč ...................................................................................59 3.5.1 Vnitřní uspořádání..............................................................61 3.5.2 Aktivní prvky.....................................................................62 3.6 Pokyny ......................................................................................63 3.7 Náklady .....................................................................................65 Závěr............................................................................................................ 66 Literatura .................................................................................................... 67 Seznam příloh ............................................................................................. 69 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 8 Úvod Nezbytnou součástí úspěšné firmy je efektivní a funkční počítačová síť, která poskytuje svým uživatelům spolehlivé, snadno použitelné, bezpečné a rychlé služby. Použitelnost počítačové sítě je z velké části dána již při jejím návrhu, kdy je dimenzována na dostatečný počet uživatelů a k vhodným službám. Snadná dostupnost informací přes internet je výrazný činitel, který ovlivňuje chování lidí, respektive potencionálních zákazníků firmy. Dochází zde k prudkému vývoji jednotlivých komponent, které umožňují snadnější a bezpečnější přenosy velkých objemů dat. Samotná počítačová síť má tedy menší morální než technickou životnost, kdy jednotlivé komponenty již nevyhovují novým nárokům. Vybudování počítačové sítě nemůže vzniknout bez řádné přípravy, a to zjištění stávajícího stavu, zjištění možných omezení při samotném návrhu sítě a také vyhovění normám příslušným k danému projektu. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 9 Vymezení problému a cíle práce Cílem diplomové práce bude komplexní návrh počítačové sítě pro firmu Less&Timber s.r.o. Výsledkem bude konkrétní a společnosti vyhovující model sítě, který bude řešen moderně, dle stávajících norem a zároveň obsahující budoucí možný vývoj a požadavky společnosti na počítačovou síť. Vedlejším cílem práce je získání nových znalostí, schopností a zkušeností v oblasti analýzy a návrhu datových sítí. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 10 1 Analýza součastného stavu V této kapitole bude představena samotná společnost a také analýza vlastního objektu, pro který bude počítačová síť navržena. Budou popsány jednotlivé místnosti z hlediska rozlohy a vlastního využití. 1.1 Profil firmy Firma Less & Timber s.r.o. je součásti holdingu Less. Holding LESS je skupinou firem zabývajících se především obhospodařováním lesů, obchodem se dřevem, dřevařskou a pilařskou výrobou, dopravou dřeva a službami v uvedených oblastech. Holding LESS je předním subjektem lesnického a dřevozpracujícího průmyslu v České republice. Zaměstnává 1400 pracovníků, kteří ročně vytvoří obrat 4 miliardy Kč. Působí v sedmi evropských státech a obchoduje se dvěma desítkami zemí celého světa. Jednotlivé části holdingu jsou vidět na obr X. Obrázek 1: Holding Less a.s. (8) VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 11 Počátek firmy Less je datován k roku 1992. V roce 2004 bylo zavedeno holdingové uspořádání firmy, přičemž LESS a.s. se zabývá především poskytováním vnitroholdingových služeb. Provozní aktivity zajišťují jednotliví členové holdingu: LESS&FOREST s.r.o. Služby v lesnictví, obchod dřívím LESS&TIMBER s.r.o. Zpracování dřeva LESS&PATRICK s.r.o. Prodej a servis lesní a zahradní technologie LESS&ENERGY s.r.o. Výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů LESS&Co s.r.o. Služby v lesnictví (Slovensko) Příroda s.r.o. Znalecká a poradenská činnost Lesnická práce s.r.o. Vydávání tematického časopisu Společnost LESS&TIMBER s.r.o. byla založena na základě zakladatelské listiny sepsané v roce 2003 jediným zakladatelem – společnosti Less a.s., která je i dosud jediným vlastníkem. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11.11. 2003. Předmětem činnosti firmy LESS&TIMBER s.r.o. je komplexní zpracování dřeva. Zpracování převažuje u jehličnatého dřeva s většinovým zastoupením smrku. Zpracovávají také i listnaté dřevo, především buk. Jednotlivé činnosti se dají rozdělit na prvotní zpracování dřeva (pořez kulatiny) a druhotné zpracování (sušení, hoblování a lepení). Firma zaujímá významné postavení nejen na domácím trhu, ale také v dalších evropských zemích: ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, v Itálii, Francii, na Slovensku, v Polsku a ve Skandinávii. Snahou je upevnění postavení předního zpracovatele dřeva a aby se v některých výrobcích (zejména v truhlářských polotovarech) stali jedním z nejvýznamnějších producentů v Evropě. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 12 Předmět podnikaní firmy (8): • výroba a impregnace dřeva • výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hrařek) • truhlářství • velkoobchod • specializovaný maloobchod • zprostředkování obchodu • provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy • zprostředkování obchodu a služeb • realitní činnost • ubytovací služby • činnost technických poradců v oblasti pilařství a dřevařství • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Současnost: • roční pořez 200 000m3 kvalitní jehličnaté hmoty • roční pořez 50 000 m3 buku • výroba 20 000 m3 eurohranolu • 6 výrobních závodů: Bohdaneč, Dlouhá Ves, Lány, Vlachovice, Klášterec nad Orlicí, Lehota pod Vtáčnikom (Slovensko) • 550 zaměstnanců • roční obrat 825 266 tis. Kč (2008) • základní kapitál 283 366 000 Kč Výrobní program: • Hlavní: Polotovary (lamely) pro výrobu lepených hranolů VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 13 Truhlářské řezivo Lepený hranol Spárovka • Další sortiment: Stavební řezivo Řezaná dýha Paletový přířez Piliny Štěpka Brikety Sídlo společnosti: LESS & TIMBER s.r.o.: Bohdaneč 136, PSČ 285 25 Na obrázku 2 jsou vidět další provozovny firmy. Obrázek 2: Pobočky firmy (8) VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 14 1.2 Budova sídla Administrativní budova firmy se nachází v průmyslovém areálu, zahrnuje 3 podlaží bez půdních prostor. Všechny místnosti mají pevnou podlahu a strop řešený podhledy, které jsou od stropu vzdáleny 25 cm. Světlá výška jednotlivých pater je 3 metry. V objektu se nachází vertikální šachta, která je vhodná pro vedení kabeláže (rozměry 250 x 250 mm). Vnitřní a obvodové zdi jsou provedeny z plných cihel. • Přízemí N a h o ru Obrázek 3: Půdorys přízemí Místnost 101 Účel: Vrátnice Rozměry (m): 3 x 3,5 Rozloha (m2): 10,5 Počet osob: 1 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 2 osoby) Vybavení: 1 počítač, 1 telefon VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 15 Popis: Místnost má dvě venkovní okna. Podlaha je pevná, strop s podhledy. Vrátný zde sleduje návštěvníky vstupující do objektu. Místnost 102 Účel: Kuchyňka Rozměry (m): 3,5 x 5 Rozloha (m2): 17,5 Počet osob: 0 Vybavení: 1 telefon Popis: Místnost slouží k přípravě jídel a i jako jídelna. Podlaha je pevná, strop s podhledy. Místnost je spojena s chodbou 108 dveřmi. Okno se nachází na východní stěně u severní zdi. V rohu místnosti je šachta, které je využita k vedení kabelů. Místnost 103 Účel: Reprezentativní místnost Rozměry (m): 3 x 5 Rozloha (m2): 15 Počet osob: 0 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 3 osoby) Vybavení: 1 telefon, 1 počítač Popis: Místnost je spojena dveřmi s chodbou 109. Okno se nachází na severní straně. Podlaha je pevná, strop s podhledy. Místnost 104 Účel: Šatna a odkládací místnost Rozměry (m): 3,5 x 5 Rozloha (m2): 17,5 Počet osob: 0 Vybavení: - VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 16 Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Místnost je spojena s toaletou 105 a přístup je přes dveře z chodby 109. Místnost 105 Účel: Toaleta Rozměry (m): 1,5 x 3 Rozloha (m2): 4,5 Počet osob: 0 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná a strop s podhledy. Místnost je spojena se šatnou 104. Místnost 106 Účel: Toalety Rozměry (m): 3,5 x 3 Rozloha (m2): 10,5 Počet osob: 0 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Místnost je spojena s hlavní chodbou 109 dveřmi. Místnost 107 Účel: Sklad Rozměry (m): 2 x 3 Rozloha (m2): 6 Počet osob: 0 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 1 osoba) Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Místnost je spojena s hlavní chodbou dveřmi. Má nepravidelné rozměry. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 17 Místnost 108 Účel: chodba Rozměry (m): 2 x 3,5 Rozloha (m2): 7 Vybavení: - Popis: Spojuje hlavní vchod, vstup do vrátnice 101 a zbytek objektu. Z vrátnice je udělaná přepážka pro sledování vstupu. Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Místnost 109 Účel: chodba Rozměry (m): 3 x 5 Rozloha (m2): 15 Vybavení: Wifi přístupový bod Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Místnost spojuje s pomocí schodů přízemí a první patro. Místnost 110 Účel: sklad Rozměry (m): 3 x 2 Rozloha (m2): 6 Počet osob: 0 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 1 osoba) Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Vstup je z chodby 109. Na západní stěně se nachází malé okno. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 18 • První patro N a h o ru Obrázek 4: Půdorys prvního patra Místnost 201 Účel: Kancelář Rozměry (m): 3,5 x 5 Rozloha (m2): 17,5 Počet osob: 2 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 3 osoby) Vybavení: 2 počítače, 2 telefony Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. U severovýchodního rohu jsou malá dvě okna. Vstup je z chodby 208. Místnost 202 Účel: Kancelář Rozměry (m): 3,5 x 5 Rozloha (m2): 17,5 Počet osob: 3 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 3 osoby) VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 19 Vybavení: 3 počítače, 3 telefony, tiskárna Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Na severní stěně se nachází okno. Vstup je z chodby 208. Místnost 203 Účel: Kancelář Rozměry (m): 3,5 x 5 Rozloha (m2): 17,5 Počet osob: 3 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 3 osoby) Vybavení: 3 počítače, 3 telefony Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Na jižní a západní stěně se nacházejí okna. Vstup je z chodby 208. Místnost 204 Účel: Kancelář Rozměry (m): 3 x 3,5 Rozloha (m2): 10,5 Počet osob: 1 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 2 osoby) Vybavení: 1 počítač, 1 telefon Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Na východní stěně se nachází okno. Vstup je z chodby 209. Místnost 205 Účel: Tiskárny Rozměry (m): 2 x 2,5 Rozloha (m2): 5 Počet osob: 2 tiskárny, 1 skener, 1 fax Vybavení: - VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 20 Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Nacházejí se zde síťové tiskárny a příbuzné zařízení. V rohu místnosti je vertikální šachta pro přívod kabelů. Místnost 206 Účel: Toalety Rozměry (m): 2 x 3,5 Rozloha (m2): 7 Počet osob: 0 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Vstup z chodby 208. Místnost 207 Účel: Toalety Rozměry (m): 2 x 3,5 Rozloha (m2): 7 Počet osob: 0 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Vstup z chodby 208. Místnost 208 Účel: Chodba Rozměry (m): 2,5 x 3 Rozloha (m2): 7,5 Vybavení: Wifi přístupový bod Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Hlavní chodba, která spojuje patro s pomocí schodů s ostatními podlažími. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 21 Místnost 209 Účel: Chodba Rozměry (m): 1,5 x 1,5 Rozloha (m2): 3 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Spojuje hlavní chodbu 208 s místnostmi 205 a 204. • Druhé patro D o lů Obrázek 5: Půdorys druhého patra Místnost 301 Účel: Kancelář Rozměry (m): 5 x 4 Rozloha (m2): 20 Počet osob: 2 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 4 osoby) Vybavení: 2 počítače, 2 telefony VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 22 Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Přes tuto místnost je vstup do místnosti 303. U severovýchodního rohu jsou malá dvě okna. Na východní stěně je ještě jedno větší okno. Místnost 302 Účel: Konferenční místnost Rozměry (m): 5 x 7 Rozloha (m2): 35 Počet osob: 0 (maximální obsazení dle normy ČSN 735305: 21 osob) Vybavení: 2 telefony, 1 počítač, projektor, LCD televize Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Místnost slouží k firemním poradám. Na severní, západní a jižní stěně jsou okna. Místnost 303 Účel: Datový rozvaděč Rozměry (m): 2 x 5 Rozloha (m2): 10 Počet osob: 0 Vybavení: 1 telefon, 1 datový rozvaděč Popis: Podlaha je pevná a strop je s podhledy. Místnost slouží jako centrála pro místní síť – datový rozvaděč. Místnost 304 Účel: Toalety Rozměry (m): 2 x 3 Rozloha (m2): 6 Počet osob: 0 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Vstup z chodby 306. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 23 Místnost 305 Účel: Toalety Rozměry (m): 2 x 3 Rozloha (m2): 6 Počet osob: 0 Vybavení: - Popis: Podlaha je pevná, strop s podhledy. Vstup z chodby 306. Místnost 306 Účel: Chodba Rozměry (m): 2,5 x 3 Rozloha (m2): 7,5 Vybavení: 1 tiskárna, Wifi přístupový bod Popis: Podlaha je pevná, strop je s podhledy. Spojuje podlaží s nižšími patry. 1.3 Počítačová síť V objektu neexistuje jednotná struktura vedení kabelů. Volně položené kabely jsou náchylné k přerušení či náhodnému vytržení. Dnes je tato infrastruktura již nevyhovující pro kanceláře. Kabely nejsou nikde popsány, chybí dokumentace, proto je složité rozlišit jednotlivé kabely. Nedostatečná kapacita a potřeba nových přípojných míst vedla k zapojování dalších přepínačů. Toto větvení sítě způsobuje snížení přenosových rychlostí a větší nepřehlednost. V budově se nachází přibližně 14 stálých počítačů, server, 4 síťové tiskárny, skener a další kancelářské zařízení. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 24 Podmínkou návrhu je zahrnout co nejrychlejší, cenově přijatelnou variantu, vzhledem k nákladnosti prací spojených se samotným provedením návrhu a také z důvodu, že případný delší výpadek vnitřní sítě kvůli přestavbě by měl negativní dopad na chod firmy. Firma v součastné době používá množství FastEthernet přepínačů, které nejsou uzpůsobeny k instalaci do rozvaděče. Většina se nachází na v jednotlivých kancelářích, připojena jedním kabelem do vnitřní sítě a ostatní výstupy slouží k připojení zařízení v kanceláři. Samotné počítače obsahují dvoujádrové procesory INTEL s frekvencí okolo 2GHz, operační paměť od 1GB do 4 GB RAM a síťové karty 1000/100/10 Mbit/s. Operační systém je jednotný – Microsoft Windows XP. Připojení k internetu je od společnosti O2 - Internet Business. Rychlost stahování/odesílání dat je 10240 kb/s za 9900 Kč bez DPH měsíčně. 1.4 Požadavky firmy a zhodnocení analýzy Stanovené požadavky kladou důraz na spolehlivé řešení počítačové sítě, které splňuje veškeré platné normy a standardy, a zároveň bude dlouhodobě ekonomicky výhodné. Musí být vybodován vhodný prostor pro datové centrum, které bude splňovat požadavky na nové služby poskytované v síti. Kvalitním pokrytí objektu signálem WIFI se zpřístupní možnost využívat bezdrátové připojení. Vzhledem k chybějícímu kvalitnímu vedení kabelů a připojení k jednotlivým stanicím, se musí vybudovat strukturovaná kabeláž. Samotná výměna jednotlivých počítačů není nutná, splňují požadavky na připojení k síti. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 25 2 Teoretická východiska řešení Počítačovou síť lze označit jako všechny technické prostředky, které realizují a napomáhají spojení a výměně informací podle určitých pravidel mezi propojenými uzly. Počátky realizace počítačových sítí sahá k druhé polovině minulého století. Bylo použito mnoho technologií, díky kterým se sítě stávají bezpečnějším, rychlejším a dostupnějším. Počítačové sítě lze členit podle různých hledisek. A to jak již podle rozlohy, použitého média, protokolů či topologie sítě. 2.1 Rozdělení podle rozlohy Velikost sítě a počet připojených zařízení je hlavní kritériem pro toto rozdělení. Síť může obsahovat jen par nejbližších zařízení, nebo také tisíce po celém světě. • PAN (Personal Area Network) Jedná se o síť nejmenšího rozsahu - osobní síť. Rozloha je většinou v metrech a slouží nejčastěji k připojení osobních elektronických zařízení. • LAN (Local Area Network) Lokální sítě zahrnují uzly v rámci jedné budovy či případně několika přilehlých budov. • MAN (Metropolitan Area Network) Metropolitní sítě zahrnují několik LAN spojených páteřní sítí. Mohou pokrývat městskou zástavbu nebo rozsáhlou firmu. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 26 • WAN (Wide Area Nework) Jsou nejrozsáhlejší sítě, které vlastně spojují MAN po celé zemi či kontinentu. Existují i další označení pro různé druhy sítí, které nejsou v literatuře často zmiňované. Například (5): • SAN (Storage Area Network) Jedná se o oddělenou úložnou síť, která obsahuje diskové pole a zálohovací zařízení a je připojena k serverům. • CAN (Controller Area Network) Jedna se o sériovou datovou sběrnici. Slouží ke komunikaci senzorů a dalších zařízení. • GAN (Global Area Network) Označují ještě větší sítě než MAN. Jedná se o skutečné globální sítě. 2.2 Rozdělení podle topologie Topologie sítě určuje její strukturu. Jedná se buď o reálnou, kde jsou popsány fyzické uspořádání uzlů, nebo se jedná o logickou, kde jsou popsány virtuální rozložení uzlů (například u časového přístupu na společný vysílací kanál). Nyní popíši fyzické rozdělení, která je pro důležitá pro samotné vedení kabelů v budově. • Sběrnice Vyznačuje se jedním hlavním kabelem, ke kterému jsou připojeny jednotlivé zařízení. Příkladem budiž Ethernet s koaxiálním kabelem, kde jednotlivé konce VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 27 byly ukončeny tzv. terminátorem, který zamezoval odrazu signálu u konce kabelu. Stejně jako koaxiální kabel i topologie sběrnice se již nepoužívá v LAN. Nevýhodou je obtížné připojování dalších stanic a při přerušení kabelu je ohrožena celá síť. Obrázek 6: Topologie sběrnice • Kruh Zde jsou jednotlivé zařízení spojený do kruhu, a tudíž odpadá problém s ukončením kabelu terminátory. Pokud ale dojde k přerušení kabelu, je okruh narušen a síť přestane fungovat. Stejně jako u sběrnicové technologie je zapojení jednoduché, ale data musí projít i přes ostatní zařízení, pokud nejsou vedle sebe. Dochází k zpoždění přenosu. Obrázek 7: Topologie kruh • Hvězda Toto zapojení představuje základ pro zapojování v LAN. Figuruje zde centrální prvek, ke kterému připojeny ostatní zařízení. Tedy nedochází k přerušení sítě, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 28 pokud jedno zařízení přestane fungovat. Celé zapojení závisí na centrálním prvku. Existují ještě další příklady zapojení, jako každá s každým, které je velmi náročné na zapojení, či stromové uspořádání. Obrázek 8: Topologie hvězda • Strom Stromová topologie je přirozeným rozšířením topologie typu hvězda. Propojení zařízení připomíná tvar stromu, kde jednotlivé centrální prvky hvězdicového zapojení jsou spojeny k sobě. Obrázek 9: Stromová topologie VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 29 2.3 Přenosové médium Síťová média se rozdělují na metalická, optická a bezdrátová. Metalická jsou nejstarší a na malém rozsahu nejpoužívanějším. Pro velké vzdálenosti je nejvhodnější optické médium, kde se signál přenáší s nejmenším útlumem. Bezdrátový přenos se využívá kvůli absenci nutnosti pokládání kabelů v místech, kde by to bylo nevhodné nebo i nemožné. 2.3.1 Metalické kabely Tyto jsou zpravidla tvořeny jedním nebo více měděných drátů, které přenášejí elektrický signál. Rozlišuje se mnoho kritérií, a to například podle izolace, ochrany, vzájemné propletení a dalších. Nejznámější metalická vedení jsou koaxiální kabely, UTP a STP. Koaxiální kabel byl v počátcích počítačových sítí nejpoužívanější médium. Dnes již byl nahrazen UTP kabelem pro nejpoužívanější zapojení v LAN. Koaxiální kabel je tvořen vodičem s izolací, kolem které je ještě vodivé opletení. Toto opletení slouží jako stínění pro středový vodič (1). Nestíněná kroucená dvoulinka UTP (Unshielded Twisted Pair) je nejrozšířenějším médiem v LAN. Využívá 4 páry vodičů, které jsou bez stínění zkrouceny a díky tomu je omezeno jejich vzájemné ovlivňování. Jak již je z názvu patrné, jejich nevýhodou je velká náchylnost na vnější rušení a také omezená délka kabelu v jednom segmentu. Oproti koaxiálnímu kabelu ale vyniká lepší mechanickou odolností, větší rychlost přenosu a cenovou dostupností. Jednotlivé kategorie UTP jsou rozlišeny číslovkou, kdy například kategorie 5 je určena pro rychlost 100Mb/s či novější kategorie 6 již pro 1000Mb/s. Zakončením u kabelu UTP je konektor RJ-45. Tabulka 1 ukazuje jednotlivé kategorie kabelů. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 30 Tabulka 1:Vlastnosti jednotlivých kategorií strukturované kabeláže (10) STP (Shielded Twisted Pair) je stíněnou obdobou UTP, kdy je každý pár drátu chráněn kovovou fólií a následně všechny dráty jsou ještě jednou stíněny. Díky tomu je kabel více odolný proti rušení. Cena je vyšší než UTP. Kabely se značí i s použitím více písmen, například značení kabelu yy/xTP, kdy "y" před lomítkem znamená typ stínění celého kabelu a "x" za lomítkem typ stínění páru. 2.3.2 Optické kabely Optické kabely využívají přenos světla v jádře vlákna, které je vyrobeno z křemíku nebo plastu. Okolo jádra je obal, následuje primární ochrana. Rozlišuje se průměr jádra a obalu jádra. Světlo putuje ve vlákně po optických cestách, které se označují jako vidy (mody) (4). • Jednovidová optická vlákna Jádro je zde o velmi malém průměru. Díky větším technologickým nárokům na výrobu je tento kabel dražší něž mnohavidový kabel. Dosahuje ale lepších vlastností na větší vzdálenosti. Obrázek 10: Jednovidové optické vlákno VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 31 • Mnohavidová optická vlákna Jádro vlákna dosahuje větších průměrů a nejsou používány tak kvalitní zdroje světla jako u jednovidových kabelů. Jednotlivé paprsky se odrážejí od pláště vlákna a tím vzniká více cest (vidů). Následně dojde k opětovnému složení. Nároky na výrobu nejsou tak přísné, ale dosahované vzdálenosti nejsou srovnatelné s jednovidovými kabely. Podle změny indexu lomu, se rozlišují se skokovou změnou a gradientní, které mají lepší vlastnosti. Obrázek 11 ukazuje výstupní signál po průchodu optickým vláknem. Obrázek 11: Mnohavidová optická vlákna Optické kabely vynikají vysokou přenosovou rychlostí přenosu, odolností na rušení a velkou vzdáleností umožňující přenos signálu. Nevýhodou jsou vyšší náklady či při velkém ohnutí vlákna možnost vyzařování signálu mimo kabel. 2.3.3 Bezdrátový přenos K přenosu se využívají signály, které se mohou šířit vzduchem. Příkladem budiž infračervené, rádiové, mikrovlnné či laserové vlnění. Nejčastější technologií pro stavbu LAN je právě rádiové vlny. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 32 Technologie WIFI je příkladem využití rádiových vln. Pracují obvykle v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Nejrozšířenější je standard IEEE 802.11g s maximální propustností 54 Mb/s. Novým standardem je 802.11n, které zvyšuje propustnost na 600 Mb/s a dosah příjmu. Mohou se využívat jak ve vnějším prostředí, tak i ve vnitřním, kde ale dosahují nižšího dosahu. Výhodou je snadná instalace bez nutnosti použití kabelů. Nevýhodou jsou problémy se zabezpečením a možnosti rušení, protože standard pracuje ve frekvenčním pásmu, kde mohou pracovat i jiné zařízení. Pracovních místa, kde je Wifi doporučeno použít (7): • Recepce (přístup na internet pro návštěvy). • Místa, kde zaměstnanci přijímají návštěvy. • Sdílená pracovní místa (zasedací místnosti, školící místnosti, atd.). • Společné prostory (chodby, kantýny, atd.) pro přístup na síť kdekoliv uvnitř budovy. • Vzdálená pracovní místa (sklady, atd.) pro mobilní uživatele. 2.4 Referenční model OSI Realizace datové komunikace mezi koncovými body sítě vyžaduje vykonání určitých procesů ze strany sítě. Jedná se například o navazování spojení, rozklad přenášených dat do bloků, přenos bloků, jejich zabezpečení proti chybám apod. V minulosti si jednotlivý výrobci vytvářeli svoje vlastní řešení pro vzájemnou komunikaci mezi prvky jednoho výrobce. Vznikaly tím tedy různé architektury, které mezi sebou neuměly komunikovat. Vznikala tedy snaha o standardizaci, která by umožnila bezbariérovou komunikaci. Postupným vývojem se ukázalo jako účelné rozčlenit komunikaci na jednotlivé vrstvy. Každá vrstva poskytuje služby vrstvám vyšším a zároveň se snaží zakrýt implementaci těchto služeb ve vrstvách nižších. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 33 Na základě těchto poznatků byl navržen model OSI (Open System Interconnection Reference Model) (12), který zachycuje celou problematiku komunikace. Stal se tak výchozím modelem komunikační architektury pro počítačově řízenou výměnu dat. Skládá se ze 7 vrstev (Obrázek 12). Obrázek 12: Model OSI Čtyři horní vrstvy se týkají zejména příslušné aplikace a může v nich docházet k zásahům do struktury i obsahu přenášených dat. Spodní tři vrstvy se týkají především vlastního přenosu datových zpráv od jednoho účastníka k druhému, aniž by se zde docházelo ke změnám jejich obsahu i formy. Vzhledem k jednotlivým vrstvám se používá i jiné označení pro samotné data. Na síťové vrstvě se používá termín paket, který obsahuje identifikační adresu (IP adresu), další atributy a samotná data. Rámec na nižší vrstvě obsahuje právě tento paket a k němu ještě přidává vlastní atributy, které jsou nutné pro přenos informací. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 34 Dominantní protokol pro budování sítí je Ethernet. V referenčním modelu OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu. Klasický Ethernet používal sběrnicovou technologii zapojení a koaxiální kabel. Nynější verze Ethernetu využívají hvězdicové zapojení a optické vlákno či strukturovanou kabeláž (kabely UTP a STP). Příkladem budiž FastEthernet 100Base-TX s přenosovou kapacitou 100 Mbit/s nebo 100Base-FX využívající optické vlákno. Rychlejší varianty jsou například GigabitEthernet (1 Gbit/s) a TenGigabitEthernet (10 Gbit/s). U nás je Ethernet velmi populární. Více než 90% firem v průmyslovém prostředí používá právě Ethernet a jeho různé verze (2). Každá verze Ethernetu lze realizovat podle různých typů daného Ethernetu. Mohou se lišit například typem vodičů. Příklad: • 100Base-T Varianta s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, které se říká FastEthernet, používá dva páry vodičů v UTP nebo STP kabelu kategorie 5. • 100Base-FX FastEthernet používající dvě optická vlákna. • 1000Base-T Ethernet s rychlostí 1000 Mbit/s, nazývaný Gigabit Ethernet. Využívá 4 páry vodičů v UTP kabeláži kategorie 5, je definován do vzdálenosti 100 metrů. • 1000Base-LX Gigabit Ethernet používající jednovidové optické vlákno. Je určen pro větší vzdáleností, a to až několika desítek kilometrů. • 10GBase-T Ethernet s rychlostí 10 Gbit/s, nazývaný 10 Gigabit Ethernet. Využívá 4 páry vodičů v S/FTP (jednotlivé páry stíněné metalickou fólií a metalický oplet kolem všech párů dohromady) kabeláže kategorie 6A. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 35 2.5 Aktivní prvky Základní aktivní prvky sítí pro jejich rozdělení do menších úseků jsou směrovače a přepínače. Přepínač (switch) umožňuje komunikovat zařízením v síti. Jednotlivé informace procházejí přes přepínač a ten příslušná data předává pouze zařízením či dalším částem sítě, pro které jsou tyto data určena. Směrovače (router) jsou základním centrálním prvkem sítě. Rozděluje velké sítě na menší a směruje jednotlivé toky dat určeným směrem. Repeater (Opakovač) Opakovač je prvek, který pracuje na fyzické úrovni. Jeho hlavním úkolem je obnova signálu. Průchodem elektrických signálů kabely nastává jejich útlum a zkreslování. Opakovač přijme slabý signál, obnoví jej a pošle dále. Bridge (Most) Mosty pracují na linkové vrstvě. Most průběžně přijímá příchozí rámce z obou sítí, které spojuje. Slouží tedy primárně k propojení dvou různých sítí. Může také filtrovat rámce rámec pouze doté části sítě, kam má bát rámec směrován. Hub (Rozbočovač) Základní funkcí je rozdělení signálu, tedy větvení sítě. Vše co přijde na vstup, odesílá na všechny výstupy. Dnes se již nepoužívá, byl nahrazen přepínači. Switch (Přepínač) Přepínač je aktivní síťový prvek propojující jednotlivé segmenty místní sítě. Přepínač pracuje na linkové vrstvě. Vedle vyššího výkonu oproti rozbočovači znamená použití přepínačů přínos i pro bezpečnost sítě. Médium již není sdíleno a data se vysílají jen do segmentů sítí, kde je připojený cíl. Slouží tedy primárně k přeposílání rámců na základě informací uložených v přepínací tabulce, která je uložena v přepínači. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 36 Router (Směrovač) Směrovače se používají na úrovni síťové vrstvy. Jejich hlavním úkolem je směrování paketů jednotlivými sítěmi. Propojují tedy jednotlivé sítě, jako například LAN k WAN. Odděluje tedy jednotlivé sítě. Jednotlivé pakety jsou identifikovány cílovou a zdrojovou adresou (IP adresa vztažená k síťové vrstvě). Gateway (Brána) Brána spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Jedná se například o spojení dvou aplikačních protokolů. Obsahují v sobě i směrovače. Pojmem default gateway (výchozí brána) se označuje hlavní směrovač, který slouží ke komunikaci sítě s okolím. Network interface card (síťová karta) Síťová karta funguje jako rozhraní mezi samostatným počítačem a sítí. Generuje elektrické signály, které jsou posílány prostřednictvím sítě, řídí přístup k síti a vytváří fyzické připojení ke kabelu. 2.6 Strukturovaná kabeláž Strukturovaná kabeláž patří mezi základní prvky celé infrastruktury dnešních počítačových sítí. Základem strukturované kabeláže je rozdělení celé kabeláže na úrovně a oddělené řešení těchto jednotlivých úrovní. Výhodou je univerzálnost, přehledné uspořádání a také snadná změna konfigurace sítě. Přenášet se mohou data, hlas či obraz. Jako přenosové médium se používají metalické i optické kabely. U strukturované kabeláže se předpokládá velmi životnost, která musí být vyšší než samotná připojená zařízení, která se často mění. Strukturovaná kabeláž je tedy základním prvkem infrastruktury moderní počítačové sítě každé firmy. Nejčastěji se používá stromová struktura kabeláže. Koncová zařízení mohou být počítače, telefony, terminály, atd. V uzlech stromu jsou umístěny propojovací pole a aktivní prvky sítě. Jednotlivé větve kabeláže vedou z propojovacího pole v VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 37 uzlu sítě k zásuvce v kanceláři nebo k dalšímu podřízenému uzlu sítě. Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Pokud se přeruší jeden kabel, má to vliv pouze na činnost stanice připojené k danému kabelu. Nevýhodou je velká celková délka. Při plánování návrhů kabeláže je potřeba dodržet několik základních předpokladů (9): • maximální délka kabelu mezi panelem a zásuvkou je 90 metrů (celková délka až k připojenému zařízení nesmí překročit 100m) • najití takové cesty pro kabely, která se vyhne rušivému prostředí jako souběh s napájecími rozvody apod. • správný odhad počtu přípojných míst. Obvykle se volí více míst, aby se vyhovělo případnému vylepšování Je tedy nutné si určit, na co bude síť určena, a jaké služby bude vykonávat. Následně určit místo pro hlavní prvek sítě – rozvaděč. A to jak z pohledu umístění ve vymezeném prostoru, tak i z topologického hlediska. Vznikne tak plánek jednotlivých pater s vyznačením přípojných míst a vedení kabelu. Rozvaděč (rack) je obvykle skříň či stojan určený pro montáž aktivních prvků. Základním parametrem je rozteč montážních rámů. Obvykle 19 palců (48,26 cm). Výška skříně je uváděna v jednotkách U, které odpovídají přibližně 4,46 cm (9). Rozvaděč je spojen s pracovní oblastí (například jednotlivé patro) horizontálním rozvodem. Hlavní rozvaděč je jen jeden a sdružuje nejdůležitější prvky jako jsou směšovače či připojení k internetu. Mohou se zde vyskytovat i další rozvaděče (tzv. podružné), které jsou například na dalších patrech. Propojení jednotlivých rozvaděčů je provedeno vertikálním rozvodem, který bývá optický nebo metalický kabel. Pro horizontální rozvod se obvykle používá metalické kabely. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 38 Kabelový rozvod se tedy skládá z pevně instalovaného kabelu a pohyblivých přívodů pro připojení koncových zařízení. Pevný kabel je použitý na vytvoření pevné kabelové linky (úseku). Kabel je pevně nainstalovaný, fixovaný do svazků v kabelovém kanálu, žlabu, trubce či jiném krytu. Počet kabelů je dán počtem komunikačních výstupů (tedy např. počtem zásuvek) Zakončení na obou koncích pevného kabelu je zpravidla stejné s rozhraním RJ45. V rozváděči jsou tato zakončení systematicky uspořádána do propojovacího panelu (patchpanelu). Propojovací panely jsou v podstatě propojovací pole s ukončením horizontálních rozvodů. Jsou umístěny v rozvaděči. Mají příslušné množství portů, z nichž každý má dvě části – jednu pro ukončení kabelu horizontálního rozvodu a druhou pro připojení k zařízení (např. směrovač). Pevně instalovaný kabel nacházející se v pracovním místě je veden podle možností dané budovy. Pokud se již při stavbě budovy myslí na tyto rozvody, lze je umístit v trubkách nebo žlabech ukrytých ve zdech nebo podlahách. V již postavených budovách, kde nelze použít prostor mezi podhledy a stropem, je nevyhnutelné pro kabelové trasy použít lišty, žlaby a kabelové kanály. Je možnost použít i okrasné lišty, které nezasahují tolik do vzhledu interiéru Při samotné realizaci rozvodů se vybudují kabelové trasy, kde budou vedeny horizontální i vertikální rozvody. Následuje natažení kabelů mezi příslušnými rozvaděči a z nich připojenými zásuvkami. Při natahování kabelů se musí dát pozor na možnost jejich poškození. Jednotlivé kabely se ukončí v propojovacích panelech a zásuvkách. Následně jsou označeny a vše je zaneseno do dokumentace. Plánek patra pro určení rozmístění stačí schematický. Z něho musí být jasné umístění jednotlivých prvků a také, aby z něho bylo možné provést odhady vzdáleností a hrubý odhad množství kabelů (pokud nejsou rozměry místností uvedeny jinde). VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 39 Vždy je potřebné mít kabeláž zdokumentovanou a označenou. Popsány musí být: • všechny kabely – minimálně na obou koncích • všechny datové rozvaděče, případně bloky rozvaděčů • místnosti určené pro rozvaděče • přepojovací panely v rozvaděči • jednotlivé porty přepojovacích panelů a optických rozvaděčů • datové zásuvky • porty datových zásuvek • speciální připojovací a propojovací kabely • aktivní prvky Místo, kde je rozvaděč umístěn, musí splňovat několik základních podmínek, které souvisí s dostupností napájení, uzemněním, dostatečný prostor pro umístění více rozvaděčů, dostatečná nosnost podlahy; snadný přístup ke stoupačkám pro vertikální a horizontální rozvody po budově, dobré klimatické podmínky (ventilace či klimatizace), zabezpečení před přístupem neoprávněných osob (9). 2.6.1 Kabelové trasy Pokud se návrh na strukturovanou kabeláž provádí před vybudováním samotné stavby, je obvykle samotné projektování jednodušší. Vedení kabeláže ve starších budovách je problém, protože kabeláž může omezit funkčnost místnosti. • Vedení kabelových tras v zemi Spočívá ve dvojí podlaze, kdy na pevnou podlahu jsou položeny vzpěry, na které je umístěna samostatná podlaha. Ve vzniklém prostoru je místo pro vedení kabeláže. Výhodou je možnost přímého vedení kabeláže k místu zakončení. Ušetří se tak náklady na kabely, díky zkrácení celkové délky. Kabeláž tedy může být vyvedena přímo k pracovnímu místu, kde je ukončena krabicí v podlaze. Nevyužitá zásuvka tak vůbec není vidět a použitá vypadá pouze jako kabel VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 40 vedoucí do podlahy. Budova musí být ale s touto možností již přímo stavěna. Dodatečná instalace by byla velmi nákladná. • Vedení kabelových tras v podhledech Jde o obdobu vedení tras v podlaze. Strop z podhledů je snížení vlastního stropu a u nových budov se často využívá z důvodu vedení klimatizačního systému. Kabely tak jsou vedeny nad viditelným stropem a neruší tak místnost. Stejně jako u vedení v podlaze je zde snadný přístup k těmto trasám. Nevýhodou je ale vyvedení kabelů k zásuvkám od stropu do přijatelné výšky. Rušení od zářivek na stropě je taky nepříjemnou vlastností tohoto způsobu uložení. • Vedení kabelových tras ve žlabech Jedná se o nejpoužívanější způsob uložení při budování kabeláže v již starší budově. Žlaby s kabely se umísťují v různých výškách. Jsou zde i možnosti, kdy je tento kabelový žlab veden ve stěně a je pouze překryt krytem, který je v jedné úrovni se stěnou a nevyčnívá tak. Lze je tedy velmi lehce umístit do každého objektu Relativně snadná instalace a případná údržba kabelových tras. Naopak nevýhodou je jejich narušení vzhledu stěny. Při instalaci žlabů do stěn je zde nutnost vysekávání stěny po celé délce vedení, což dále zvyšuje náklady. 2.6.2 Normy Při projektování se musí dodržet technické předpisy (zákon, vyhláška, nařízení vlády), které jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů ČR, který obsahuje technické a další s nimi související požadavky na výrobky. Technické předpisy jsou závazné a jsou podrobně rozpracovány v harmonizovaných normách, které mají dobrovolný charakter, v případě jejich nedodržení se zpravidla ale nevyhoví ani požadavkům technických předpisů. Norma je sama o sobě nezávazná, ale její dodržení může být vyžadováno technickým předpisem. Norma je určena příslušných úředním VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 41 úřadem pro splnění technických požadavků na výrobky vyplývající s technického předpisu. Poskytuje pravidla, směrnice nebo charakteristiky ve vymezených souvislostech. Za platné se považují všechny normy uvedené v platném seznamu českých norem a byly vyhlášeny ve Věstníku ÚNMZ. Při plánování kabeláže jsou následující normy související. • ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb Norma definuje požadavky na projektování požární bezpečnosti u stavebních nevýrobních objektů a požadavky při změnách stávajících nevýrobních objektů prostorů. • ČSN 73 0851 – Zkoušení požární odolnosti Norma stanoví základní požadavky pro určení požární odolnosti různých prvků stavebních konstrukcí, vystavených normovaným podmínkám působení požáru. • ČSN 50173 – univerzální kabelážní systémy Norma definuje strukturu a nejmenší rozsah univerzálního kabelážního systému, požadavky na realizaci a výkonnostní požadavky na jednotlivé úseky kabeláže. • ČSN EN 50174-1 – Instalace kabelových rozvodů Norma specifikuje základní požadavky na plánování, zavádění a provoz kabelových rozvodů informační techniky používající symetrické měděné kabelové rozvody a kabelové rozvody z optických vláken. • ČSN EN 50174-2 – Kabelové rozvody Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se k plánování instalace a postupům v budovách a je určena pro používání pracovníky, kteří se přímo účastní plánování instalací kabelových rozvodů informační techniky. • ČSN EN 50174-3 – Instalace kabelážního systému VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 42 Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se k projektové přípravě a výstavbě vně budov a je určena pro používání pracovníky, kteří se přímo účastní projektové přípravy výstavby kabelových vedení informačních technologií. • ČSN EN 50288-1 – Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení Norma specifikuje kabely pro kabelážní aplikace v přístrojích a při propojování zařízení. • ČSN EN 50288-4-1 – Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení Norma zahrnuje stíněné kabely pracujících na frekvenci do 600 MHz, jejich používání v horizontální kabeláži a páteřní kabeláži budovy. Podrobně popisuje elektrické, mechanické a přenosové vlastnosti a vlastnosti z hlediska vlivů prostředí stíněných kabelů, spolu s jejich zkušebními metodami. • ČSN EN 50085 – Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace Norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro umístění, a kde je nutné, pro ochranné oddělení izolovaných vodičů, kabelů a případně dalších elektrických zařízení v instalacích elektrických a komunikačních systémů do 1000V AC nebo 1500V DC. • ČSN EN 50086 – Trubkové systémy pro elektrické instalace Norma stanoví všeobecné požadavky pro všechny trubkové systémy. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 43 3 Návrh řešení Obecné specifikace jsou následující: - vybudování strukturované kabeláže - výběr rozvaděče - výběr dalších aktivních prvků - náklady přestavby 3.1 Kabeláž Při návrhu bude použito metalické vedení. Optické kabel by bylo nákladnější řešení, které by nebylo plně využito. Firma nebude provozovat žádné náročné aplikace na síti (online vysílání či zpracování grafiky) a spojení se nerealizuje na velké vzdálenosti, kdy by se výhoda optických kabelu projevila. V dnešní situaci jsou u metalických kabelů použitelné kategorie 5E, 6 či 6A. Jak je uvedeno v tabulce 1, kategorie 5E vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma. Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Komponenty kategorie 5E umí přenést i GigabitEthernet v podání protokolu Ethernet 1000BaseT. Tato rychlost je ale limitní pro tuto kabeláž. Kategorie 6 pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5E. Díky tomu je spolehlivost u GigabitEthernetu větší než u kategorie 5E. Na krátké vzdálenosti lze použít i 10Gb/s. Vzdálenost je ale omezena 55 m (10). S kategorií 6A se počítá především pro plnohodnotný přenos protokolu 10Gb/s na všechny vzdálenosti, které jsou v metalické kabeláži běžné (10). Kategorie 7 je nejlepší, ale také nejdražší řešení a není rozšířená. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 44 Díky cenové výhodnosti dominuje kategorie 5E, která ale nemá žádnou výkonovou rezervu do budoucna. Naopak kategorie 7 i přes nejlepší vlastnosti je vzhledem k ceně pro firemní kabeláž zbytečná. Pro běžné počítačové sítě do administrativních budov jsou rozumným kompromisem systémy kategorie 6 a kategorie 6A. Vzhledem k lepším vlastnostem kategorie 6A pro budoucí použití 10 Gb/s technologie, bude zvolen kabel této kategorie. Plášť kabelu může být z klasického PVC nebo z materiálu, který při hoření neuvolňuje dým, toxické zplodiny a halogeny (LSOH – Low Smoke Zero Halogen). Vzhledem k požární bezpečnosti je kabel s LSOH lepší variantou. Vzhledem k lepší odolnosti proti rušení a také případnému souběhu datových kabelů se silnoproudým vedením bude použit stíněný kabel. Kategorie 6A je vždy ve variantě se stíněním, tudíž vyhovuje zadání. Celková délka kabelů je 1673,5 metrů. Musí se počítat s jistou rezervou, a proto bude nakoupeno 1800 metrů. V tabulce 2 je vidět nabídka kabelů kategorie 6 a 6A. V kategorii 6A vychází nejlevněji kabel Acome R7293A-500, a proto bude vybrán. Tabulka 2: Srovnání kabeláže Název kabelu Plášť Kat. Stínění Délka balení (cena) Kč/ metr Prodejce SIGNAMAX CAT6 UTP LSOH 6 ne 500 m (4500Kč) 9 intelek.cz SIGNAMAX CAT6 LSOH 6 ano 500 m (5400Kč) 10,8 intelek.cz Solarix CAT6A STP LSOH 6A ano 500 m (6250Kč) 12,5 intelek.cz Catway TPU-SOHF-C6-500 LSOH 6 ne 500 m (3674Kč) 7,34 nwg.cz Acome R7293A-500 LSOH 6A ano 500m (5608Kč) 11,2 nwg.cz Molex CAA-00325 UTP LSOH 6 ne 500m (4585Kč) 9,17 nwg.cz Pro zakončení datových linek na straně datových zásuvek bude použit konektor (keystone) DIGITUS CAT 6A Keystone JackShielded, RJ45 to LSA Tool free. Cena 86/103 Kč bez/s DPH (www.krup.cz). Na propojení aktivních prvků s propojovacím panelem poté budou použity kabely Premiumcord Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45, LSOH, AWG 26/7, 2m, barva šedá. Cena 79/95 Kč bez/s DPH (www.krup.cz). VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 45 3.2 Zásuvky Datové zásuvky jsou k dispozici ve dvou provedeních. První jako modulární systém a druhé jako integrované s pevně daným počtem portů. Výhodou modulárních systémů je vyšší kvalita montáže a použití samořezných konektorů. Kladem je i možnost použití stejných elektrických zásuvek a zásuvek s vypínači. Umožňují použití obvykle 1 až 3 konektorů RJ-45 a například i koaxiálního či telefonního kabelu v jedné zásuvce. Vzhledem k co nejjednodušší instalaci bude použit modulární systém od firmy ABB. Ke každé zásuvce se ještě musí přidělat 2 konektory (keystone). Tabulka 3: Součásti vybrané zásuvky Výrobce Označení Typ Cena bez/s DPH [Kč] ABB 5014A-A100B Tango kryt datové zásuvky 49/59 ABB 5014A-B1018 maska nosná pro 2xRJ45 22/26 ABB 3901A-B10 B rámeček jednonásobný 18/21 Kopos Kolín LK80X16T krabice lištová nízká jednonásobná 11,5/14 Obrázek 13: Zásuvka ABB Tango Klasik (6) VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 46 3.3 Přípojná místa V kancelářích budou v návrhu plánovaná 3 přípojná místa na pracovníka. Maximální počet pracovníků v kancelářské místnosti byl zjištěn podle normy ČSN 735305. Výjimku tvoří toalety, kuchyň a šatna. Dále také místnost pro tiskárny 205, kde bude 8 přípojných míst. Chodby budou ponechány bez přípojných míst, až na výjimku chodeb 109, 208 a 306, ve kterých budou 3 přípojná místa. Celkem bude 115 přípojných míst. Pro vedení kabelu v rohu místnosti z podhledu k podlaze bude použita rohová lišta LR 30 firmy KOPOS KOLÍN a.s. Rekonstrukce elektroinstalace v budově není v plánu, proto se k vedení kabelů podél stěn místnosti nepoužije parapetní kanál, který může vést datové i silové vedení, ale rohová podlahová lišta LPK 80x25 od stejné firmy, která umožňuje připevnění koberce k liště. Obrázek 14: Lišta LPK 80x25 a LR 30 Jednotlivé přípojná místa budou spojena s podlahou zaklapávací lištou LZK 15X12 od stejné firmy. Pro čtyři a více kabelů bude místo zaklapávací lišty použita lišta LHD 20x20 od stejné firmy. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 47 Obrázek 15: Lišta LZK 15x12 a LDH 20x20 Pro maximálně 30 kabelů je určena lišta LE 100. Pro vedení kabeláže přímo na podlaze, bude použita podlažní lišta LO 75 od stejné firmy. Obrázek 16: Lišta LE 100 a LO 75 Stolní zásuvkové konfigurovatelné bloky firmy Legrand. Mohou být osázeny silovými zásuvkami, datovými zásuvkami či ostatními prvky řady Mosaic od této firmy. Pro jednotlivé moduly je 8, 12 nebo 16 pozic. Obrázek 17: Stolní zásuvkový konfigurovatelný blok firmy Legrand (7) VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 48 3.4 Návrh kabeláže Jednotlivé návrhy tras jsou zobrazeny v příloze 1. Norma ČSN EN 50174-2 pojednává zejména o pravidlech správné instalace a o odstupu mezi silnoproudými a slaboproudými rozvody. U běžných tras delších než 35 m musí být splněny určité odstupy. To záleží na typu instalovaných silnoproudých a slaboproudých kabelů a na fyzickém oddělení komponentů (kovové či nekovové). Při instalaci jsou tyto podmínky splněny, protože silové vedení nemá stejnou trasu jako navrhovaná datová kabeláž. Délka horizontální trasy je také splněna dle normy ČSN EN 50173-1 (celková délka musí být menší jak 100 metrů). 3.4.1 Přízemí • Kabelové trasy Kabelová trasa 1.1 Kabelový svazek 1.1 bude přiveden z 2. patra od rozvaděče do přízemí skrze vertikální šachtu. Vyústění je v jihozápadním rohu místnosti 102. Poté bude za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex tažen v prostoru podhledů podél západní stěny místnosti 102 a bude prostupovat skrze stěnu do chodby 109 a tam bude končit na jižní stěně ve vzdálenosti 150 centimetrů od západní stěny chodby. Kabelová trasa 1.2 Kabelový svazek 1.2 bude přiveden vertikální šachtou od datového rozvaděče do přízemí. Poté bude za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR a ohebných trubek Monoflex tažen v prostoru podhledů podél jižní stěny místnosti 102. Poté bude pokračovat na sever podél východní stěny. Ve vzdálenosti 50 centimetrů od okna místnosti 102 se z kabelové trasy odpojí 4 kabely. Zbytek trasy prostoupí VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 49 severní zdí do místnosti 101, kde bude pokračovat dál podél východní stěny. Ve vzdálenosti 40 cm před oknem na východní stěně se odpojí 2 kabely. Zbytek kabelového svazku se bude pokračovat a v rohu místnosti bude tažen podél severní stěny místnosti na západ. Na severní stěně se 50 cm od severozápadního rohu oddělí 2 kabely. Po průchodu západní stěnou místnosti 101 se z kabelové trasy odpojí 2 kabely v chodbě 108. Trasa bude dále postupovat podél severní stěny a procházet západní stěnou do místnosti 107. Těsně před průchodem západní stěnou místnosti 107 se oddělí 4 kabely. Zbytek kabelové trasy bude po průchodu západní stěny pokračovat do místnosti 103. Zbytek kabelové trasy pokračuje směrem na západ, kde se v rohu místnosti stočí směrem na jih. Po průchodu jižní stěny do místnosti 110 je kabelový svaz ukončen v podhledu a veden dolů k podlaze, kde 2 kabely jsou vyvedeny zpět ve výšce 40 cm přes severní stěnu do místnosti 103. • Místnosti Místnost 101 - Vrátnice Počet přípojných míst: 4 V severovýchodním rohu místnosti budou svedeny 2 kabely z kabelového svazku 1.2 pomocí zaklapávací lišty 40 cm nad zem, kde budou končit v datové zásuvce s dvěma konektory. Na severní stěně (50 cm od severozápadního rohu) bude končit kabel přes zaklapávací lištu v datová zásuvce, která bude ve výšce 40 centimetrů nad zemí. Místnost 102 – Kuchyňka / jídelna Počet přípojných míst: 4 Z kabelové trasy 1.2 budou ve vzdálenosti 50 centimetrů od okna místnosti 102 odděleny 4 kabely, které 40 cm nad podlahou budou ukončeny ve dvou datových zásuvkách s celkem 4 konektory. Svedeny budou pomocí zaklapávací lišty. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 50 Místnost 103 – Reprezentativní místnost Počet přípojných míst: 4 V severovýchodním rohu místnosti budou ve výšce 40 cm přivedeny průrazem 2 kabely z místnosti 107 v zaklapávací liště a po 50 cm zakončeny v datové zásuvce s 2 konektory. Obdobný způsob bude použit v jihozápadním rohu místnosti, kdy ve výšce 40 cm budou přivedeny dva kabely a ve vzdálenosti 50 cm od jižní stěny ukončeny datovou zásuvkou s 2 konektory. Místnost 107 – Sklad Počet přípojných míst: 2 Z kabelového svazku budou v severozápadním rohu svedeny 4 kabely v rohové liště LR 30, kde 40 cm nad podlahou budou dva kabely ukončeny v datové zásuvce s 2 konektory a další 2 kabely povedou skrze západní zeď do místnosti 103. Místnost 108 Počet přípojných míst: 2 Dva kabely přivedené kabelovou trasou 1.2 budou v severozápadním rohu svedeny v rohové liště LR 30. Venkovní video-hlídač bude připojen jedním kabelem, který opustí lištu 100 cm nad podlahou a povede skrze zeď ven. Zbylý kabely bude sveden do výšky 40 cm nad úroveň podlahy a jeden zde bude zakončen datovou zásuvkou. Místnost 109 Počet přípojných míst: 3 Z kabelového svazku přicházející z místnosti 108 budou po 50 cm svedeny dolů 2 kabely v zaklapávací liště. Budou ukončeny ve výšce 40 cm nad úrovní podlahy datovou zásuvkou se dvěma konektory, která slouží pro případné síťové tiskárny. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 51 Třetí kabel přivedený kabelovou trasou 1.2 bude ukončen zásuvkou s jedním konektorem již v prostoru podhledů. Bude sloužit jako připojení k přístupovému bodu Wifi. Místnost 110 – Sklad Počet přípojných míst: 2 V severozápadním rohu budou 4 kabely svedeny v rohové liště LR 30 k zemi do výšky 40 cm nad podlahu, kde 2 kabely povedou zpět do místnosti 103 skrze severní zeď. Zbývající 2 kabely budou ukončeny 50 cm od severní zdi na západní stěně. Budou vedeny s pomocí zaklapávací lišty. 3.4.2 První patro • Kabelové trasy Kabeláž je z 2. patra přivedena od rozvaděče do přízemí skrze vertikální šachtu. Vyústění je v jihozápadním rohu místnosti 205. Kabelová trasa 2.1 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél jižní stěny do místnosti 204, kde bude procházet podél jižní a posléze východní stěny. Po prostoupení do místnosti 201 budou po 50 cm na východní stěně svedeny 2 kabely směrem k podlaze. Obdobně budou dva kabely svedeny k podlaze 50 cm od severovýchodního rohu místnosti. Kabelový svazek bude dále veden podél severní stěny a 50 cm od severozápadního rohu budou svedeny další 2 kabely. Svazek pokračuje podél západní stěny na jih a 50 cm od rámu dveří bude ukončen. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 52 Kabelová trasa 2.2 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél jižní stěny do místnosti 204, kde bude tažen podél východní stěny na sever. Ve vzdálenosti 50 cm od jihozápadního a také jihovýchodního rohu místnosti 201 bude svod dvou kabelů k podlaze. Kabelový svazek bude pokračovat podél východní stěny směrem na sever, kde ve vzdálenosti 30 cm od okna budou svedeny další dva kabely. Zbytek trasy prostoupí do místnosti 201 a bude pokračovat podél jižní stěny a po dvou metrech bude ukončen. Kabelová trasa 2.3 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél jižní stěny místnosti 205 a bude pokračovat na sever u východní stěny. Po 150 cm bude svazek ukončen. Kabelová trasa 2.4 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél jižní stěny skrze toalety do místnosti 203, kde se v jihozápadním rohu stočí na sever. Posléze bude pokračovat podél severní stěny místnosti 203, kde bude po 2 metrech ukončen. Kabelová trasa 2.5 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex ve stejném směru jako svazek 2.4. Po 200 cm budou 2 kabely svedeny k podlaze v místnosti 203. Na západní stěně budou 50 cm od jihozápadního rohu a 30 cm od okna VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 53 svedeny svazky každý po 2 kabelech. Následně bude svazek prostupovat do místnosti 202, kde na východní stěně budou svedeny 50 cm od severozápadního a jihozápadního rohu místnosti svody po 2 kabelech. Svazek bude pokračovat podél severní stěny směrem na východ. Ve vzdálenosti 30 cm od okna směrem na východ budou odděleny dva kabely. Ve vzdálenosti 50 cm od severovýchodního rohu bude kabelový svazek ukončen. Kabelová trasa 2.6 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex ve stejném směru jako svazky 2.5 a 2.4. V jihovýchodním rohu místnosti 203 bude pokračovat na sever, kde bude po 200 cm ukončen. Kabelová trasa 2.7 Kabelový svazek bude od vertikální šachty veden podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex po západní stěně na sever, kde budou po 150 cm svedeny 4 kabely k podlaze. Zbytek svazku bude pokračovat přes jihozápadní roh místnosti 209 do místnosti 208, kde na jižní stěně bude po 150 cm ukončen. • Místnosti Místnost 201 Počet přípojných míst: 10 V této místnosti jsou dvě kabelové trasy 2.1 a 2.2. Z první kabelové trasy celkem čtyři datové zásuvky po dvou RJ-45. Tyto zásuvky budou spojeny s kabelovou trasou pomocí zaklepávacích lišt. Samotné zásuvky budou 40 cm nad podlahou. Svody budou na východní stěně 50 cm od jihovýchodního a také severovýchodního rohu. Na severní stěně bude jen jeden svod a to 50 cm od VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 54 severozápadního rohu místnosti. Poslední svod se nachází na západní stěně 50 cm severně od rámu dveří. Druhá kabelová trasa 2.2 má jen jeden svod, který je na jižní stěně dva metry od jihovýchodního rohu. Bude sveden dolů pomocí zaklapávací lišty 40 cm nad podlahou. Zde bude datová zásuvka pro dva RJ-45. Místnost 202 Počet přípojných míst: 10 Kabelová trasa 2.4 je ukončena na jižní stěně místnosti dva metry od jihozápadního rohu ve výšce 40 cm nad podlahou. Dva kabely zde budou přivedeny skrze stěnu z místnosti 203. Kabelová trasa 2.5 má celkem čtyři datové zásuvky po dvou RJ-45. Samotné zásuvky budou 40 cm nad podlahou. Svody budou na západní stěně 50 cm od jihozápadního a také severozápadního rohu místnosti. Na severní stěně ve vzdálenosti 30 cm od okna směrem na východ bude datová zásuvka. Další bude ve vzdálenosti 50 cm od severovýchodního rohu. Ke všem zásuvkám budou kabely přivedeny skrze zaklapávací lišty z podhledů do 40 cm nad podlahou. Místnost 203 Počet přípojných míst: 10 V této místnosti jsou celkem tři kabelové trasy. Z kabelové trasy 2.4 jsou dva metry od severozápadního rohu svedeny čtyři kabely v liště LHD 20x20 do vzdálenosti 40 cm nad podlahou. Zde jsou dva kabely ukončeny v datové zásuvce a další dva kabely prostupují do místnosti 202. Kabelová trasa 2.5 má celkem tři datové zásuvky. První je na jižní stěně po 200 cm od jihovýchodního rohu místnosti. Na západní stěně budou 50 cm od jihozápadního rohu a 30 cm od okna další datové zásuvky. Všechny budou 40 cm nad podlahou a ke každé povedou dva kabely v zaklepávacích lištách. Kabelová trasa 2.6 má jedinou zásuvku na východní stěně 2 metry od jihovýchodního rohu ve stejném provedení jako u kabelové trasy 2.5 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 55 Místnost 204 Počet přípojných míst: 6 V místnosti jsou celkem dvě kabelové trasy, ale jen trasa 2.2 má zde 3 zásuvky. První dvě jsou vždy 50 cm od jihozápadního resp. jihovýchodního rohu místnosti na jižní stěně. Poslední je 30 cm jižně od okna na východní stěně. Všechny zásuvky jsou pro dva RJ-45 a jsou s pomocí zaklepávacích lišt 40 cm nad podlahou. Místnost 205 - Tiskárny Počet přípojných míst: 8 Zde se nachází šachta, díky které jsou přivedeny kabely z 2. patra. Kvůli připojeným tiskárnám (a budoucím možným zařízením) zde je 8 přípojných míst ze dvou kabelových tras. Trasa 2.3 je složena ze 4 kabelů, které jsou vyvedeny z podhledů 150 cm od jihovýchodního rohu místnosti. Obdobně je to na protější západní stěně z kabelové trasy 2.7. Kabely budou svedeny v liště LHD 20x20 a zakončeny ve dvou dvojitých zásuvkách. Místnost 208 Počet přípojných míst: 3 Z kabelového svazku 2.7 přicházejícího z místnosti 209 budou po 150 cm svedeny dolů dva kabely v zaklapávací liště. Budou ukončeny ve výšce 40 cm nad úrovní podlahy datovou zásuvkou se dvěma konektory, která slouží pro případné síťové tiskárny. Třetí kabel bude ukončen zásuvkou s jedním konektorem již v prostoru podhledů. Bude sloužit jako připojení k přístupovému bodu Wifi. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 56 3.4.3 Druhé patro • Kabelové trasy Kabelové trasy začínají u rozvaděče v místnosti 303, který je situován u západní stěny. Kabelová trasa 3.1 Kabelový svazek bude veden od rozvaděče podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél západních stěn místností 303 a 301. Po 100 cm zahne do místnosti 306, kde bude pokračovat podél jižní zdi. Po 150 cm bude svazek ukončen. Kabelová trasa 3.2 Kabelový svazek bude veden od rozvaděče podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél západní stěny místnosti 303 do místnosti 301, kde bude pokračovat podél jižní stěny. Ve vzdálenosti 50 cm od jihozápadního rohu a 150 cm od jihovýchodního rohu místnosti budou odděleny dva svody každý po dvou kabelech. Svazek bude pokračovat podél východní stěny na sever. Ve vzdálenosti 200 cm od severovýchodního rohu bude sveden svod o dvou kabelech. Svazek pokračuje kolem severní stěny místnosti, kde budou svedeny taktéž dva svody ve vzdálenosti 150 cm od severovýchodního a 50 cm od severozápadního rohu místnosti. Zbytek kabelové trasy pokračuje podél západní stěny na jih, kde bude 100 cm ode dveří ukončen. Kabelová trasa 3.3 Kabelový svazek bude veden od rozvaděče podhledy za pomocí nosného drátěného žlabu MERKUR firmy Arkys a ohebných trubek Monoflex podél jižní VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 57 stěny budovy pře toalety až do místnosti 302, kde bude sveden k podlaze pomocí lišty LE 100 v jihovýchodním rohu místnosti až k podlaze. Zde bude pokračovat v liště LPK 80x25 podél jižní stěny místnosti. Po 250 cm budou dva kabely vyvedeny k zásuvce na stěně a zbytek svazku bude pokračovat středem místnosti na sever, kde budou provedena jednotlivá přípojná místa. Ve vzdálenosti 5 metrů bude svazek ukončen. U těchto přípojných míst se musí počítat s instalací až na stůl, proto kabely musí mít minimálně 200 cm pro dosažení desky stolu a umístění do zásuvkového bloku. Kabelová trasa 3.4 Kabelový svazek 3.4 bude následovat svazek 3.3 až do středu jižní místnosti, kde ale bude pokračovat až k jihozápadnímu rohu a dále směřovat na sever. Zde budou tři přípojná místa a to 100 cm od jihozápadního rohu, uprostřed západní stěny (350 cm od rohu) a 150 cm od severozápadního rohu. Svazek dále bude pokračovat podél severní stěny v liště LPK 80x25, kde přípojná místa budou 50 cm od severozápadního rohu a také severovýchodního rohu, kde se svazek stočí na jih podél východní stěny. Bude ukončen 100 cm ode dveří. Kabelová trasa 3.5 Kabelový svazek bude veden obdobně jako svazky 3.3 a 3.4 k podlaze v jihovýchodním rohu místnosti 302, kde bude pokračovat na sever podél východní stěny a bude ukončen 100 cm ode dveří. • Místnosti Místnost 301 Počet přípojných míst: 12 V této místnosti jsou dvě kabelové trasy 3.1 a 3.2, ale jen jedna jde zde vyvedena. Kabelová trasa 3.2 je zde vedena v podhledech, kdy jednotlivé datové zásuvky pro dva RJ-45 jsou spojeny pomocí zaklepávacích lišt. Zásuvky budou 40 cm nad VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 58 podlahou. Na jižní stěně ve vzdálenosti 50 cm od jihozápadního rohu a 150 cm od jihovýchodního rohu místnosti. Na východní stěně ve vzdálenosti 200 cm od severovýchodního rohu a na severní stěně ve vzdálenosti 150 cm od severovýchodního a 50 cm od severozápadního rohu. Poslední zásuvka se bude nacházet na západní stěně 100 cm ode dveří. Místnost 302 – konferenční místnost Počet přípojných míst: 28 Ve středu místnosti se nacházejí konferenční stoly, které nejsou napevno instalované, a proto budou k připojení k síti na těchto stolech zásuvkový blok od firmy Legrand. Jeden bude na severním stole (5 m od jižní stěny) a druhý na jižním stole (2,5 m od jižní stěny). V každém bude šest přípojných míst. Všechny kabely od rozvaděče budou svedeny k podlaze pomocí lišty LE 100. Zde budou pokračovat v lištách LPK 80x25 podél všech stěn místnosti. Tyto lišty umožňují připevnění koberce, a tudíž při jejich použití musí být instalované podél všech stěn. Pro kabely vedené středem místnosti se použije podlahová lišta LO 75. K jednotlivým zásuvkám do vzdálenosti 40 cm nad podlahou se použije zaklapávací lišty. Jednotlivé umístění zásuvek je uvedeno u příslušných kabelových tras (3.3, 3.4 a 3.5). Místnost 303 – Rozvaděč Počet přípojných míst: 4 Kabely zde nebudou vedeny ve speciálních rozvodech do zásuvek, ale v případě potřeby se vyvedou přímo z aktivních prvků v rozvaděči. Místnost 306 Navrhovaný počet přípojných míst: 3 Z kabelového svazku 3.1 přicházejícího z místnosti 301 budou po 150 cm svedeny dolů dva kabely v zaklapávací liště. Budou ukončeny ve výšce 40 cm nad úrovní VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 59 podlahy datovou zásuvkou se dvěma konektory, která slouží pro případné síťové tiskárny. Třetí kabel bude ukončen zásuvkou s jedním konektorem již v prostoru podhledů. Bude sloužit jako připojení k přístupovému bodu Wifi. 3.5 Rozvaděč Rozvaděč bude umístěn u západní stěny místnosti 303 ve 2. patře. Pro vedení kabeláže do jiných pater lze využít vertikální šachtu. Tato místnost je pro rozvaděč vhodná také díky dobré možnosti napájení, možnost uzemnění, dostatečná nosnost podlahy a vstup je přes uzamykatelné dveře. Místnost ale například postrádá klimatizaci, což by při výběru špatné ventilace rozvaděče mohlo ohrozit jeho správnou funkčnost (teplota kolem 21oC, vlhkost vzduchu cca 30 – 50 %) (9), a vstupuje se do ní skrze jinou kancelář. I přes tyto nevýhody splňuje místnost většinu požadavků na ni kladenou. Umístění datového rozvaděče v této místnosti také splňuje podmínky, aby maximální délka mezi koncovými body v rozvodném uzlu a v datové zásuvce nepřesáhla vzdálenost 90 m (ČSN EN 50173). A následně i uživatelský kabel od zásuvky k připojenému zařízení a propojovací kabel v rozvaděči musí být kratší než 10 m. Rozvaděč a vnitřní komponenty budou zakoupen u firmy KROMEXIM Products spol. s r.o. Jedná se o 19” rozvaděč KMR-10-88-42U o velikosti 42U. Výška je 200 cm, šířka a hloubka je 80 cm. Skříň je tvořena svařeným samonosným skeletem. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi s třemi skrytými panty a plastovým zámkem s klikou a jednobodovým zamykáním. Lepené kouřové kalené sklo zajišťuje vysokou bezpečnost dveří. Pod zadním zákrytem, otvorem ve stropě a na dně je možné vést kabely. Do stropu i dna je možné namontovat ventilační jednotku. Bude použit i podstavec PODPF-88-10 pod rozvaděč, který umožní lepší přístup vzduchu. Tím je docíleno větší cirkulace a chlazení rozvaděčové skříně. Výška 10 cm. Pro zajištění optimální teploty bude použito chlazení s termostatem KMR- 019-VUT-3FS, které chladí s pomocí 3 ventilátorů. Průtok vzduchu je 450 m3/h. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 60 Výška 1U. Dále pevná police se 4 bodovým uchycením PP-1U-4-550 s maximální nosností 40kg.Výsuvná police PV-1U-2-350 s nosností 10kg pro klávesnici. Čtyři vyvazovací kovové panely velikosti 1U. Rozvodný (napájecí) panel ACAR 230V 5P s přepěťovou ochranou. Tvoří komplet i s držákem velikosti 2U. Pro zálohu napájení se využije inteligentní záložní zdroj UPS navržený pro servery a síťová zařízení, konkrétně APC Smart-UPS SC 450VA . Velikost je 1U. Výběr propojovacího panelu se provádí podle počtu přípojných míst ve firmě. V budově je rozmístěno 115 přípojných míst. Proto bude v datovém rozvaděči dva 48 portových propojovacích panelů Patchpanel equip, Cat. 6A, se 48 porty, stíněný, velikost 1U. A jeden model Digitus Patch Panel 19", Cat. 6A, velikost 1U, 24 portů RJ45, stíněný. Tabulka 4: Součásti rozvaděče Název Popis Kusů Cena za kus KMR-10-88-42U rozvaděč 1 15 175 PODPF-88-10 podstavec 1 1 045 KMR-019-VUT-3FS chlazení 1 2 550 PP-1U-4-550 police 2 410 PV-1U-2-350 výsuvná police 1 575 Vyvazovací panel panel 3 250 ACAR 230V 5P napájecí panel 1 745 APC Smart-UPS SC UPS 1 4 884 Digitus Patch Panel 24 propojovací panel 1 1 064 Patchpanel ekip 48 propojovací panel 2 2 352 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 61 Doporučovaná rezerva v rozvaděči je okolo 30 – 50% (8). Vybraný rozbočovač má kapacitu 48U a obsazeno je 19U plus cca 12U zabírá server a monitor. Obrázek 18: Rozvaděč KMR-10-88-42U 3.5.1 Vnitřní uspořádání Schéma uspořádání datového rozvaděče je znázorněno v příloze č. 2. Nahoře v datovém rozvaděči je připevněna chladící jednotka, která zajišťuje optimální teplotu pro bezproblémový chod aktivních prvků. Vzhledem k dostatku místa v rozvaděči, jsou mezi jednotlivými komponenty mezery pro lepší cirkulaci vzduchu a přehlednosti. Z praktického pohledu je důležité rozmyslet i umístění prvků v rozvaděči. Obvyklý přístup je umístit do jedné poloviny propojovací panely a do druhé přepínače. Pak jsou ale nutné delší propojovací kabely. Z tohoto hlediska je vhodnější umístění vždy propojovacího panelu a přepínače pod sebe. Proto následuje 48 portový propojovací panel, vyvazovací panel pro lepší uspořádání kabelů a 48 portový přepínač (označen jako 2). Tohle uspořádání se ještě jednou opakuje s druhým 48 portovým přepínačem (označen jako 3). VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 62 Následuje 24 portový propojovací panel, vyvazovací panel a 24 portový přepínač (označen jako 1). Níže se nachází směrovač, který má čtyři porty pro připojení k místní síti (tj. k jednotlivým přepínačům na jejich volné porty) a dva porty pro připojení k internetu. Tato výhoda může být využita k zálohování přístupu k vnější síti, kdy první připojení přestane fungovat. Monitor LCD na vrchní polici slouží k ovládání serveru, který se nachází na spodní polici. Nad serverem je ještě vysouvací police, ve které je uložena klávesnice. Vedle serveru se nachází ADSL modem pro přístup na internet. Následuje záložní zdroj pro případ výpadku proudu a napájecí panel s přepěťovou ochranou. Rozvaděč je umístěn na podstavci, který umožňuje lepší průchod vzduchu. 3.5.2 Aktivní prvky Celá síť je navržená pro rychlost 1 Gb/s, proto musí být zvolený zařízení, která to podporují. Jako přepínač bude použit dvakrát Switch ZyXEL GS-1548, který má 48 portů, velikost 1U. Dále jeden Switch ZyXEL GS-1524, který má 24 portů a velikost 1U. Tabulka 5: Přepínače Název Počet portů Velikost Kusů Cena za kus bez/s DPH Prodejce ZyXEL GS-1548 48 portů 1U 2 9768/11722 www.lan- shop.cz ZyXEL GS-1524 24 portů 1U 1 5548/6658 www.lan- shop.cz Jeden směrovač bude sloužit k propojení firemní sítě se sítí internet. Zvolen bude model Netgear FVS336G, který má čtyři gigabitové porty pro LAN a dva gigabitové porty pro připojení k WAN (např. internetu). Má zabudovaný firewall (obrana proti vnějším útokům z internetu) Tabulka 6: Směrovač Název Počet portů Velikost Kusů Cena za kus bez/s DPH Prodejce Netgear FVS336G 4 x LAN, 2xWAN 1U 1 6019/7223 www.lan- shop.cz VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 63 V rozvaděči bude též umístěn dosavadní server, spolu s klávesnicí na výsuvném panelu, LCD monitorem na pevném panelu a modemem k připojení k internetu. Spolu s ním budou ještě využiti Wifi přístupové body, které v jednotlivých chodbách poskytnou připojení k internetu pro návštěvníky nebo při větší koncentraci počítačů například při jednání. 3.6 Pokyny • Zvolení kabelové trasy a způsobu uchycení Vzhledem k instalaci jen ve vnitřních prostorách, bude vybrán kabel pro vnitřní použití. Uložení bude v podhledech, které jsou již v budově připraveny. Pro přivedení kabelů k zásuvkám se využijí lišty na stěnách. Lišty se využijí v situacích, kdy se vyžaduje rychlost úprav a minimální poškození okolí, i za cenu méně estetického vzhledu. Vzhledem k větší rychlosti provedení instalace a menší pracnosti se nepovedou kabely pod omítkou. • Souběh silových a datových kabelů Kabely povedou v podhledech, kde nehrozí souběh se silovými kabely. Datových a silové kabely se musí křížit pod úhlem 90 stupňů. Podmínka elektromagnetické kompatibility (EMC) při vodorovně položené kabeláži je taková, že pro kratší vedení jak 35 metrů se nevyžaduje v případě stíněného kabelového rozvodu žádné oddělení. Pro délku přesahující 35 metrů se oddělení vztahuje na celou délku kromě posledních 15 m připojených k výstupu. Nutná vzdálenost mezi datovými a napájecími kabely je dána tím, zda jsou kabely stíněny či ne. Pro tento projekt byl zvolen stíněný datový kabel, a proto minimální vzdálenost pro nestíněný napájecí kabel je 50 mm (pro stíněný je vzdálenost nulová). Nikdy nesmí být menší poloměr ohybu, než jaká je specifikace pro daný kabel. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 64 • Pokládka kabelů V průběhu trasy a na koncích je nutné ponechávat kabelové rezervy (distanční smyčky). Jednotlivé kabely by měly být svazovány do svazku po maximálně 48 kabelech pomocí vyvazovacích pásků. Tyto pásky by ale neměly být příliš utaženy. Důležité je zamezit velkým ohybům kabelu, proříznutí izolace, přetočení a promáčknutí obalu kabelu. Kabelové závěsy v podhledech by neměly být vzdáleny více jak 120 cm. Pro protažení kabelů zdí je nutné zvolit dostatečně velký otvor s dostatečnou rezervou. Ve zdi by měla být protažena chránička a teprve v ní kabely. Zakrytí otvoru je možné provést silikonovým tmelem. • Vliv prostředí na kabely Kabely jsou specifikovány do vlhkosti prostředí 50%. Neměly by se nacházet ve vlhkém prostředí nebo v místech, kde by mohlo dojít ke styku s vodou. Pokud je použita kabeláž ve vnějším prostředí, musí se použít adekvátní ochrana. Teplota by se měla pochybovat v toleranci, pro kterou je kabel specifikován. Útlum totiž vzrůstá s teplotou prostředí. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 65 3.7 Náklady Tabulka 7 ukazuje jednotlivé klady na příbuzné položky. Největší samostatnou položkou je platby za provedení práce. Tabulka 7: Náklady s DPH bez DPH Kabely 31 912 30 093 Zásuvky 17 501 14 629 Rozbočovač 32 312 26 927 Aktivní prvky 37 325 31 103 Upevnění kabelů 29 834 24 801 Práce 73 680 61 400 Celkem 222 564 188 953 Celkové náklady vyšly na 222 564 Kč s DPH (188 953 Kč s DPH). Podrobný výpis položek je uveden v příloze 4. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 66 Závěr V této diplomové práci jsou uvedeny analýzy nejednotlivých částí podniku, budovy, hardwaru a softwaru. Na základě těchto zjištěných analýz jsou pak vypracovány jednotlivé návrhy řešení budování nové počítačové sítě. Konečný návrh obsahuje detailní rozmístění jednotlivých prvků strukturované kabeláže. Tento návrh je vypracován tak, aby splnil všechny zadaná kritéria. V řešení se kombinují jak staré součásti bývalé sítě, tak i nové komponenty, díky kterým se stává síť mnohem propustnější a modernější. Vzhledem k rychlému morálnímu opotřebení sítě, kdy špatně dimenzovaná síť ještě může správně plnit úkoly zadané při její výstavbě, ale již nedokáže reflektovat nejmodernější trendy, které v oblasti IT přicházejí s velkou četností. Navrhovaná strukturovaná kabeláž bude mít vyšší životnost, než kdyby bylo použito levných, ale již zastaralých technologií. Na půdorysu jednotlivých pater jsou znázorněny jednotlivé kabelové trasy. Spolu se slovním popisem bude vybudování této sítě rychlejší a efektivnější, než kdyby byla k dispozici jen varianta vypracování – písemná nebo grafická. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 67 Literatura 1) BIGELOW, S. J. Mistrovství v počítačových sítích: správa, konfigurace, diagnostika a řešení problému. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2004. 990 s. ISBN 80-251-0178-9. 2) Control Engineering Česko [online]. 2009 [cit. 2010-05-27]. Ethernet válcuje ostatní síťová řešení, ukázal průzkum. Dostupné z WWW: . 4) HORÁK, J. Malá počítačová sít doma a ve firmě : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1.vydání. Praha : Grada,2003. 183 s. ISBN 80-247-0582-6. 5) JIROVSKÝ, V. Vademecum správce síte. 1.vydání. Praha : GRADA Publishing, spol. s r.o.,2001. 428 s. ISBN 80-7169-745-1. 6) Keline : Struktourovaný kabelážní systém [online]. 2009 [cit. 2010-05-27]. Dostupné z WWW: . 7) Legrand [online]. 2010 [cit. 2010-05-27]. Dostupné z WWW: . 8) Less : Vše pro les [online]. 2010 [cit. 2010-05-27]. Dostupné z WWW: . 9) ODVÁRKA, P. Svět sítí : Strukturované kabeláže [online]. 2001 [cit. 2010-05- 27]. Dostupné z WWW: . VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 68 10) RADKOVSKÝ, P. Magazín ASB [online]. 29.10.2009 [cit. 2010-05-27]. Jak se vyznat ve strukturované kabeláži. Dostupné z WWW: . 11) RADKOVSKÝ, P. Intelek [online]. 2008 [cit. 2010-05-27]. Stínit nebo nestínit u metalické kabeláže pro 10G?. Dostupné z WWW: . 12) ZEMÁNEK, Jakub. Stavba a správa sítě aneb cesta do hlubin internetu. 1. vydání. Kralice na Hané : Computer Media, 2004. 204 s. ISBN 80-86686-26-4. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 69 Seznam příloh Příloha 1: Půdorys budovy Příloha 2: Rozvaděč Příloha 3: Tabulka kabelů Příloha 4: Náklady VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příloha 1: Půdorys budovy - přízemí Nahoru 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 .0 1 1 .0 2 1 .0 3 1 .0 4 1 .0 5 1 .0 6 1 .0 7 1 .0 8 1 .0 9 1 .1 0 1 .1 1 1 .1 2 1 1 0 K a b e lo v ý s v a z e k 1 .2 K a b e lo v ý s v a z e k 1 .1 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příloha 1: Půdorys budovy – první patro Nahoru 2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 8 2 0 9 2 0 7 2 .0 1 2 .0 2 2 .0 3 2 .0 4 2 .0 5 2 .0 6 2 .0 7 2 .0 8 2 .0 9 2 .1 0 2 .1 1 2 .1 2 2 .1 3 2 .1 4 2 .1 5 2 .1 6 2 .1 7 2 .1 8 2 .1 9 2 .2 1 2 .2 2 2 .2 0 2 .2 1 2 .2 4 2 .2 3 K a b e lo v á t ra s a 2 .1 K a b e lo v á t ra s a 2 .2 K a b e lo v á t ra s a 2 .3 K a b e lo v á t ra s a 2 .4 K a b e lo v á t ra s a 2 .5 K a b e lo v á t ra s a 2 .6 K a b e lo v á t ra s a 2 .7 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příloha 1: Půdorys budovy – druhé patro Dolů RACK 3 .0 1 3 .0 2 3 .0 3 3 .0 4 3 .0 5 3 .0 6 3 .0 7 3 .2 2 3 .0 93 .1 0 3 .1 1 3 .1 2 3 .1 3 3 .1 4 3 .1 6 3 .1 7 3 0 2 3 0 6 3 0 4 3 0 5 3 0 1 3 0 3 3 .0 8 3 .1 8 3 .1 9 3 .2 0 3 .2 1 3 .1 5 K a b e lo v á s v a z e k 3 .1 K a b e lo v á s v a z e k 3 .2 K a b e lo v á s v a z e k 3 .3 K a b e lo v á s v a z e k 3 .5 K a b e lo v á s v a z e k 3 .4 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příloha 2: Rozvaděč VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příloha 3: Tabulka kabelů Propojovací panel Port Kabelový svazek Přípojný bod Kabel/ Zásuvka Místnost Délka kabelu 1 1 1.1 1.01 1.01A 109 11,5 1 2 1.1 1.02 1.02A 109 12 1 3 1.1 1.02 1.02B 109 12 1 4 1.2 1.03 1.03A 102 15 1 5 1.2 1.03 1.03B 102 15 1 6 1.2 1.04 1.04A 102 15 1 7 1.2 1.04 1.04B 102 15 1 8 1.2 1.05 1.05A 101 18 1 9 1.2 1.05 1.05B 101 18 1 10 1.2 1.06 1.06A 101 21 1 11 1.2 1.06 1.06B 101 21 1 12 1.2 1.07 1.07A 108 23 1 13 1.2 1.08 1.08A 108 23 1 14 1.2 1.09 1.09A 107 27 1 15 1.2 1.09 1.09B 107 27 1 16 1.2 1.10 1.10A 103 27,5 1 17 1.2 1.10 1.10B 103 27,5 1 18 1.2 1.11 1.11A 103 34 1 19 1.2 1.11 1.11B 103 34 1 20 1.2 1.12 1.12A 110 34,5 1 21 1.2 1.12 1.12B 110 34,5 1 22 volné 1 23 volné 1 24 volné 2 1 2.1 2.01 2.01A 201 14 2 2 2.1 2.01 2.01B 201 14 2 3 2.1 2.02 2.02A 201 17 2 4 2.1 2.02 2.02B 201 17 2 5 2.1 2.03 2.03A 201 22 2 6 2.1 2.03 2.03B 201 22 2 7 2.1 2.04 2.04A 201 24 2 8 2.1 2.04 2.04B 201 24 2 9 2.2 2.05 2.05A 204 8 2 10 2.2 2.05 2.05B 204 8 2 11 2.2 2.06 2.06A 204 10 2 12 2.2 2.06 2.06B 204 10 2 13 2.2 2.07 2.07A 204 12 2 14 2.2 2.07 2.07B 204 12 2 15 2.2 2.08 2.08A 201 15 2 16 2.2 2.08 2.08B 201 15 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Propojovací panel Port Kabelový svazek Přípojný bod Kabel/ Zásuvka Místnost Délka kabelu 2 17 2.3 2.09 2.09A 205 7 2 18 2.3 2.09 2.09B 205 7 2 19 2.3 2.10 2.10A 205 7 2 20 2.3 2.10 2.10B 205 7 2 21 2.4 2.11 2.11A 203 17 2 22 2.4 2.11 2.11B 203 17 2 23 2.4 2.12 2.12A 202 17 2 24 2.4 2.12 2.12B 202 17 2 25 2.5 2.13 2.13A 203 10,5 2 26 2.5 2.13 2.13B 203 10,5 2 27 2.5 2.14 2.14A 203 13 2 28 2.5 2.14 2.14B 203 13 2 29 2.5 2.15 2.15A 203 14,5 2 30 2.5 2.15 2.15B 203 14,5 2 31 2.5 2.16 2.16A 202 16 2 32 2.5 2.16 2.16B 202 16 2 33 2.5 2.17 2.17A 202 22 2 34 2.5 2.17 2.17B 202 22 2 35 2.5 2.18 2.18A 202 24 2 36 2.5 2.18 2.18B 202 24 2 37 2.5 2.19 2.19A 202 26 2 38 2.5 2.19 2.19B 202 26 2 39 2.6 2.20 2.20A 203 9 2 40 2.6 2.20 2.20B 203 9 2 41 2.7 2.21 2.21A 205 6 2 42 2.7 2.21 2.21B 205 6 2 43 2.7 2.22 2.22A 205 6 2 44 2.7 2.22 2.22B 205 6 2 45 2.7 2.23 2.23A 208 10 2 46 2.7 2.24 2.24A 208 10 2 47 2.7 2.24 2.24B 208 9,5 2 48 volné 3 1 3.1 3.01 3.01A 306 3,5 3 2 3.1 3.02 3.02A 306 4 3 3 3.1 3.02 3.02B 306 4 3 4 3.2 3.03 3.03A 301 2,5 3 5 3.2 3.03 3.03B 301 2,5 3 6 3.2 3.04 3.04A 301 4 3 7 3.2 3.04 3.04B 301 4 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Propojovací panel Port Kabelový svazek Přípojný bod Zásuvka Místnost Délka kabelu 3 8 3.2 3.05 3.05A 301 7,5 3 9 3.2 3.05 3.05B 301 7,5 3 10 3.2 3.06 3.06A 301 10 3 11 3.2 3.06 3.06B 301 10 3 12 3.2 3.07 3.07A 301 13 3 13 3.2 3.07 3.07B 301 13 3 14 3.2 3.08 3.08A 301 16 3 15 3.2 3.08 3.08B 301 16 3 16 3.3 3.09 3.09A 302 8,5 3 17 3.3 3.09 3.09B 302 8,5 3 18 3.3 3.10 3.10A 302 12 3 19 3.3 3.10 3.10B 302 12 3 20 3.3 3.11 3.11A 302 12 3 21 3.3 3.11 3.11B 302 12 3 22 3.3 3.12 3.12A 302 12 3 23 3.3 3.12 3.12B 302 12 3 24 3.3 3.13 3.13A 302 14,5 3 25 3.3 3.13 3.13B 302 14,5 3 26 3.3 3.14 3.14A 302 14,5 3 27 3.3 3.14 3.14B 302 14,5 3 28 3.3 3.15 3.15A 302 14,5 3 29 3.3 3.15 3.15B 302 14,5 3 30 3.4 3.16 3.16A 302 14 3 31 3.4 3.16 3.16B 302 14 3 32 3.4 3.17 3.17A 302 16 3 33 3.4 3.17 3.17B 302 16 3 34 3.4 3.18 3.18A 302 17,5 3 35 3.4 3.18 3.18B 302 17,5 3 36 3.4 3.19 3.19A 302 19 3 37 3.4 3.19 3.19B 302 19 3 38 3.4 3.20 3.20A 302 23 3 39 3.4 3.20 3.20B 302 23 3 40 3.4 3.21 3.21A 302 26 3 41 3.4 3.21 3.21B 302 26 3 42 3.5 3.22 3.22A 302 10 3 43 3.5 3.22 3.22B 302 10 3 44 volné 3 45 volné 3 46 volné 3 47 volné 3 48 volné VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příloha 4: Náklady Cena / kus Celková cena Balení s DPH bez DPH Kusů, metrů s DPH bez DPH Kabely Acome R7293A-500 CAT6a 500m 5 608 4 673 2000m 22 432 18 693 Premiumcord Patch kabel CAT6a 2m 79 95 120 9 480 11 400 Zasuvky kryt ABB Tango 5014A-A100B 59 49 54 3 186 2 646 maska ABB Tango 5014A-B1018 26 22 54 1 404 1 188 rámeček ABB Tango 3901A-B10 B 21 18 54 1 134 972 krabice Kopos LK80X16T 14 12 54 756 621 koncovka DIGITUS CAT 6A Keystone 103 86 107 11 021 9 202 Rozbočovač rozbočovač KMR-10-88-42U 15 175 12 646 1 15 175 12 646 podstavec PODPF-88-10 1 045 871 1 1 045 871 chlazení KMR-019-VUT-3FS 2 550 2 125 1 2 550 2 125 police PP-1U-4-550 410 342 2 820 683 police PV-1U-2-350 575 479 1 575 479 vyvazovací panel 250 208 3 750 625 napájecí panel ACAR 230V 5P 745 621 1 745 621 záložní zdroj APC Smart-UPS SC 4 884 4 070 1 4 884 4 070 propojovací panel Digitus 24 1 064 887 1 1 064 887 propojovací panel Patchpanel ekip 48 2 352 1 960 2 4 704 3 920 Aktivní prvky přepínač ZyXEL GS-1548 11 722 9 768 2 23 444 19 536 přepínač ZyXEL GS-1524 6 658 5 548 1 6 658 5 548 směrovač Netgear FVS336G 7 223 6 019 1 7 223 6 019 Upevnění kabelů trubka Monoflex 1 m 12 10 20 m 240 200 drátěný žlab Merkur 150/50 2 m 126 105 130 m 8 190 6 825 spojka Merkur 2 15 13 260 3 900 3 250 nosník Merkur 1 62 51 90 5 580 4 590 lišta LR 30 109 91 12 m 1 310 1 092 lišta LPK 80x25 109 91 23 m 2 512 2 093 lišta LZK 15X12 14 11 70 m 958 798 lišta LHD 20x20 18 15 9 m 159 132 lišta LE 100 79 66 3 m 238 198 lišta LO 75 100 83 5 m 498 415 zásuvkový blok Legrand 994 828 2 1 987 1 656 koncovka Cat.6a STP 295 246 12 3 542 2 952 příslušenství k lištám 720 600 Práce vedení kabelu 1 m 15 1700 30 600 25 500 ukončení LAN (zásuvka) 1 m 100 54 6 480 5 400 pokládka žlabu 1 m 200 130 31 200 26 000 montáž rozbočovače 1 800 1 500 průrazy zdí 1 200 1 000 úklid 2 400 2 000 Celkem s/bez DPH 222 564 188 953