STŘÍBRNÝ, J. Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Miloslav

Bakalářskou práci student vypracoval svědomitě v plném požadovaném rozsahu. Ekonomické hodnocení odpovídá dosažitelnosti podkladů, které jsou pro studenty dostupné. V závěrečné části bakalářské práce student správně predikuje možnosti případných variant řešené problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané práci Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením splnil požadavky a cíle zadání. V globálním hodnocení lze říci, že práce je obsahově kompletní a nevyskytují se v ní žádné významnější chyby. Co je možno vytknout je na str.18 v tab.3 práce protiběžných bucharů uvedena ve starších, již nepoužívaných jednotkách. Na str. 22 je ve vzorci (3.5) zdeformován index alfa. Na str. 43 je průměr Dsm zakótován v obr. 44 jako průměr Ds. Na výkresu výkovku BP-2011-002 Unašeč jsou u průměru 44 zakótovány opačně jmenovité úchylky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37757