SEDLÁČKOVÁ, P. Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuchyňková, Hana

Bakalářská práce se věnuje programu Autodesk Inventor a prověřuje spolupráci s programem AnsysWorkbench. V práci je také animace jednofázového asynchronního motoru s vnějším rotorem. Studentka pracovala samostatně, zadání bakalářské práce splnila. Práci doporučuji kobhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Studentka ve své práci přehledně zhodnotila možnosti a rozdělení moderních CAD systémů. Dále pak uvedla možnost jejich napojení na výpočetní program Ansys Workbench. Stručně zhodnotila využití tohoto programu pro výpočet teplotních polí v tomto programu a provedla výpočet oteplovací charakteristiky asynchronního motoru s vnějším rotorem. V této části by bylo vhodné doplnit práci o porovnání vypočítaných výsledků s naměřenými hodnotami. Vzhledem k tomu, že výpočet je nad rámec zadání, nejedná se o zásadní chybu. Stěžejní částí práce mělo být vytvoření animované prezentace, která je provedena velmi pěkně. Po formální stránce je práce přehledně zpracována, až na několik drobných nedostatků. Studentka splnila všechny body zadání a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 13175