MAKKI, Z. 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Jiří

Student při zpracování práce využíval hojně konzultace a aktivně se zapojil do řešení . Aktivně se zapojil do řešení i dodatečných bodů zadání, získané výsledky však mohly být lépe a obsáhleji komentovány na vyšší odborné úrovni. Celkově práce splnila požadavky na bakalářskou práci a připouštím ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání D 32/50
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Krejčí, Jan

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 13183