KADLEC, J. Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Student přistupoval k řešení zodpovědně, rychle se zorientoval v návrhovém systému Eagle a provedl nový návrh desky. Ikdyž nebyla z časových důvodů realizace zatím dokončena, byl objem provedených přípravných prací značný. Formální úroveň bakalářské práce je dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Procházka, Petr

Práce je věnována návrhu nabíječky se spínaným zdrojem. V úvodu práce jsou popsány olověné akumulátory a možnosti jejich nabíjení. Jádro práce je potom věnováno návrhu samotného spínaného zdroje. Text této práce je členěn logicky a po formální i jazykové stránce je práce v pořádku. Celková úroveň práce je snížena poměrně nekvalitními obrázky, ty jsou rozostřeny a v některých případech jsou takřka nečitelné. Dalším drobným nedostatkem je neúplný seznam symbolů. Práce je obsahově po odborné stránce v pořádku. Přínosem je ucelená a přehledně zpracovaná problematika návrhu spínaného zdroje, dále pak realizace praktické části, kde se autor naučil navrhovat desky plošných spojů v programu EAGLE.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 13198