DOBIÁŠKOVÁ, V. Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Jelínek,, Pavel

Navrhovaná známka
B

Jelínek,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 28094