BUKOVSKÝ, P. Historický přehled a současné trendy totálních endoprotéz kyčelních kloubů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Petr

Student Petr Bukovský splnil zadání své bakalářské práce v celém rozsahu. Při řešení postupoval samostatně a iniciativně. V rámci řešení bakalářské práce student provedl rozsáhlou rešeršní studii zadaného tématu, rozšířil si základní vědomosti z oblasti lékařské terminologie, mechaniky a výpočtového modelování. V rámci své práce student prokázal schopnost aplikovat znalosti mechaniky, získané během studia na FSI, a schopnost výpočtově modelovat. Jeho řešení přesahuje běžné požadavky na bakalářskou práci a může být základem pro další řešení zadané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janíček, Přemysl

Panu Bukovskému vyslovuji obdiv, že se jako končící bakalář pustil do této problematiky. Vše musel nastudovat sám, protože z analyzované problematiky se nic v bakalářském studiu nepřednáší. S biomechanikou jsou posluchači seznamováni až ve 4. a 5. ročníku. To, že prostudoval biomechanickou problematiku bude pro něho velkým přínosem ve studiu na specializaci aplikované mechaniky. Aplikoval i systémové pojetí, v čemž má náskok před jinými bakaláři. Nezažití biomechaniky, pružnosti, systémového pojetí, to vše se odráží v nepříliš zdařilých větách, které někdy ztrácejí odbornou logičnost. To vše je daň za "bakalářství". Kdybych byl v situaci p. Bukovského asi bych taky nic lepšího nevytvořil. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 30137