ŠTENS, R. Termostat pro biologické experimenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Pan Bc. Radova Štens měl za úkol ve své diplomní práci navrhnout termostat pro biologické experimenty. Podle záměru zadání se má jednat o termostat s malým vnitřním objemem. Pan Štens se podrobně seznámil s různými senzory rpo snímání teploty a s jejich vlastnostmi. V této etapě řešení práce se v podstatě věnoval vyběru vhodného senzoru pro daný účel. S ohledem na malý vnitřní objem termostatu zvolil jako chladící element Peltierův článek. Ten má sice velmi špatnou účinnost, ale má malé rozměry a navíc nemá žádnou pohybující se část, pokud je na teplé straně zvolen pasivní chladič. I rozboru jeho vlastností věnoval přiměřenou pozornost. Předložená práce má logickou stavbu a po formální stránce je zpracována vcelku dobře. Co lze vytknout je skutečnost, že řada použitých zkratek vychází z anglické terminologie, přestože existuje i terminologie česká. Na CD, které je přiloženo je uveden i řídící program pro mikroprocesor, v závěru práce však činnost tohoto programu vyhodnocena není. Předložená práce v podstatě splňuje zadání. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Cílem diplomové práce byl návrh termostatu pro biologické účely. V úvodu práce se student nejprve zabývá teorií k dané problematice, konkrétně k měření teploty a termoelektrickým modulům. Student představí jednotlivé možnosti řešení a zdůvodní výběr použitých prvků. V samostatné kapitole se student věnuje popisu návrhu a konstrukce samotného zařízení, od výpočtu obvodových veličin až po návrh programového vybavení. Tuto kapitolu hodnotím jako zdařilou, studentem navrhované řešení je řádně zdůvodněno. Větší rozsah by si zasloužila kapitola o programovém vybavení přístroje. V přílohách práce je pak podle zadání uvedena rozpiska součástek, spolu se schématy a návrhem desek plošných spojů. Formální zpracování práce je na dobré úrovni. Práci by šlo vytknout požívání některých zbytečně velkých obrázků (např. obr 2.1).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 28078