ENEV, M. Novostavba kostela v Brně-Líšni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Martin Enév ve své práci představuje návrh novostavby římskokatolického salesiánského kostela sv. Ducha v Brně - Líšni. Výchozí inspirací se mu stala po staletí cizelovaná teologická úvaha nad podobou Sv. Trojice, která Ducha svatého - tedy třetí božskou osobu, definuje jako vztah mezi Bohem Otcem a Synem. Autor tedy tento dokonalý Dialog vepsal do suverénního hmotového řešení třech stylizovaných věží - transportních tunelů Světla - pod jejichž patronaci svěřil vlastní liturgický prostor pro bohoslužebné shromáždění i individuální modlitbu či adoraci. Ve stínu vzepětí ducha je pod úrovní terénu situováno zázemí kostela s obytnými prostory komorní salesiánské komunity. Prostorové schéma kostela, vycházející z tzv. posvátné geometrie sakrálních staveb a číselných posloupností, nepřehlédnutelným způsobem doplňuje novolíšeňskou panelovou situaci. Enév jako tamější rodák dokázal soudobým výrazem v hlubokém pochopení vtisknout socialistickému sídlišti Ducha v nezaměnitelném vyjádření. Práce by si dozajista zasloužila podrobnějšího rozpracování, přesto ji hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B samostatnější s velkou mírou invence a osobního nasazení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Diplomová práce studenta je zpracována standardním způsobem, chválím soudobý přístup k architektuře. Domnívám se, že by diplomová práce měla být více doplněna o prokazující technické výkresy. Doporučil bych také více propracovat výkres situace s popisem okolních objektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Diplomová práce řeší novostavbu kostela sv. Ducha v Brně Líšni v bezprostřední blízkosti polikliniky. Urbanistické řešení shrnuje analýzu, současnost a možnosti vytvoření nového církevního objektu. Je navrženo originální řešení kostela. Urbanistické řešení doplňuje celkový charakter území, diskutabilní se jeví vzdálenost navrhovaného objektu od stávající polikliniky.
Architektonické řešení B Student prezentoval před oponentem koncept trojúhelníku, jako církevního symbolu (otec, syn, duch svatý). Originální, nadčasový vzhled, vycházející z „pevného“ pohledového betonu. Exteriér objektu a zároveň interiér je pojatý soudobým přístupem a myšlením mladého architekta.
Provozní řešení C Práce řeší provozní a funkční schémata. Objekt je provozně rozdělen do dvou částí, samotný kostel a technické prostory s bytovou částí. Na prezentovaném formátu A3 chybí severky. Je navržena přístupová komunikace ze západní strany. Diskutabilní je velikost parkoviště, údajně společné pro polikliniku.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení pro danou práci je jedna z nejdůležitějších záležitostí. Je navržena železobetonová stavba. Založení stavby na základových pasech je podle mého názoru nedostačující. Předkládaný výkres detailu obsahuje skladby konstrukcí. Student zde prokazuje schopnost přemýšlet o detailech.
Formální úroveň C Diplomová práce je předložena jako přehledná, dokládá myšlenkový postup studenta. Grafická úroveň je dobrá.
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 51087