ZDRAŽILOVÁ, J. Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Bc. Likavčanová ve své závěrečné práci navázala na svůj předchozí trojsemestrální projekt, v němž téměř vědeckými metodami analyzovala potenciál brněnského podzemí jako paralelního veřejného městského prostoru centra Brna. Nad pozoruhodným sklepem v ohbí ulice Biskupské je dnes veřejné prostranství, resp. malý zelený plácek, ale dříve zde domy stávaly. Navržený polyfunkční dům - pavilon - některé z historických funkcí připomíná, ale je také důstojnou branou do podzemí. Objekt je optimálně vyřešen z hlediska provozně funkčního, konstrukce odpovídá funkci a forma obsahu. Studie ukazuje, že ve velmi citlivém památkově chráněném místě lze umístit moderní objekt přiměřeného měřítka, který ještě prohloubí „genius loci“. Navržený dům oceňuji ani ne tak pro jeho uměleckou svébytnost, ale jakou završení celého procesu systematické a smysluplné práce diplomantky, která tímto plně prokazuje schopnost uplatnit se v odborné architektonické, praktické i teoretické, praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomantka pracovala samostatně, systematicky a důsledně. Nejenže tvůrčím způsobem zvládla zadaný úkol, respektive celý komplex úkolů modulového předmětu magisterského studila, ale také prokázala schopnost samostatné analýzy, na základě které byla s to formulovat smysluplné požadavky a cíle projektu a ty následně řešit.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pech, Zbyněk

Diplomová práce dokládá autorčinu vynikající schopnost analyzovat historický vývoj lokality, širší souvislosti lokality s okolím a definování předpokladů a příležitostí pro vlastní architektonický návrh. Slabším místem návrhu je pak vlastní navržená architektonická podoba objektu. Ta postrádá lehkost a možnost sdělení výrazného kontrastu s okolní historickou zástavbou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka ve svém návrhu navazuje na svou předchozí ateliérovou práci – Brněnské podzemí, studie využitelnosti (2011/2012). Na základě dříve poznaného je pro řešenou lokalitu navrženo zpřístupnění podzemí. Na základě opět podrobné analýzou řešeného prostoru z hlediska historického vývoje i současných prostorově funkčních vazeb je navrženo využití pro multifunkční objekt. Návrh na zastavění novým objektem je jak z hlediska funkční náplně, tak z hlediska prostorového uspořádání (respektování historického půdorysu, zvoleného objemu) velmi zdařilý. Určitě by obohatil a doplnil stávající podobu veřejného prostoru před chrámem sv. Petra.
Architektonické řešení C Ideu navrženého architektonického řešení autorka prezentuje jako skálu – krystal - vodu. Navržena je moderní architektura, která je obdobně jako Husa na provázku v kontrastu s okolní historickou architekturou. Zvolený odkaz na skály Petrova, kombinace skla a barevného plechu je v pořádku. Vlastní hmotový návrh a kombinace materiálů (včetně barevného řešení) však postrádá lehkost a přesvědčivost o zástavbě v tak cenné a jedinečné lokalitě.
Provozní řešení B Poměrně malý objekt je navržen pro tři různé funkce. Každá z těchto funkcí vyžaduje kompletní vlastní provozní zázemí. Celý objekt je tak ve výsledku poněkud předimenzovaný z hlediska sociálního zázemí (proč WC u třídy?). Jinak jsou dispozice řešeny reálně a odpovídají požadavkům na jednotlivé provozy.
Technicko konstrukční řešení B Domnívám se, na rozdíl od autorky, že hlavním konstrukčním prvkem navrženého objektu jsou nosné zdi jádra budovy, ocelové sloupy a monolitické ŽB stropy. Na tento nosný systém je následně umístěn samonosný plášť budovy. Navržené řešení je zajímavé, v dalších stupních projektové přípravy by asi vyžadovalo vedle korekcí z hlediska statiky i korekce z hlediska tepelných ztrát budovy.
Formální úroveň A Předkládaná práce je zpracována pečlivě a má vysokou prezentační úroveň. Výslednému elaborátu bych pouze vytkl, že se některé pasáže opakují (např. popis konstrukce).
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 51099