POLICKÝ, J. Využití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod tlustovrstvých senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Prášek, Jan

Předmětem diplomové práce byla oblast tlustovrstvých elektrochemických senzorů pro detekci látek obsažených ve vodných roztocích. Konkrétně se práce zabývala možností využití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod elektrochemických senzorů. V teoretické části práce se student zabývá elektrochemickými metodami pro stopovou analýzu látek rozpuštěných v roztocích, uhlíkovými nanotrubicemi, jako slibným materiálem pro realizaci pracovních elektrod elektrochemických senzorů, a částečně i technologií tlustých vrstev, která byla v práci použita pro realizaci elektrod. Celou teoretickou část zpracoval student Jiří Polický zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury, ze které vybral a zpracoval nejpodstatnější části, které následně využil při zpracovávání praktické části diplomové práce. Experimentální část práce se zabývá realizací pracovních elektrod elektrochemických senzorů z vlastních tlustovrtstvých past s obsahem uhlíkových nanotrubic. Tyto student proměřil při elektrochemické detekci iontů olova a kadmia obsažených v roztoku. Dosažené výsledky přehledně vyhodnotil a porovnal. V závěru experimentální části se student navíc zabývá aktivací povrchu elektrod a měřením těžkých kovů na reálném biologickém vzorku. Student Jiří Polický přistupoval po celou dobu k práci na projektu zodpovědně a účastnil se schůzek v dohodnutých termínech. Věnoval se studiu jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. Student průběžně popisoval stav práce a konzultoval vzniklé problémy. Samostatně přicházel s návrhy řešení problémů a tyto konzultoval s vedoucím. Věřím, že celková kvalita práce je na velmi dobré úrovni. Jejím obsahem student přispěl k novým poznatkům v oblasti elektrochemických senzorů, které povedou k jejich dalšímu rozvoji. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení VÝBORNĚ 94b. (A)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou využití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod tlustovrstvých elektrochemických senzorů, jejichž činnost byla ověřována při stanovování koncentrací těžkých kovů pomocí voltametrických metod. Praktickým cílem práce bylo vytvoření elektrochemického senzoru s použitím nanostruktur tak, aby při stejných rozměrech shodných se standardním senzorem byla dosažena vyšší citlivost a lepší detekční limit. Jako standardní senzor byl zvolen senzor s pracovní elektrodou z polymerní pasty BQ 221 od firmy DuPont. Senzor s pastou MW1 s uhlíkovými nanočásticemi vykazoval oproti standardnímu senzoru při některých stanoveních až o polovinu vyšší odezvu. Prací byly dále získány poznatky o výrobě a vlastnostech různých past z různých uhlíkových materiálů. I přes minimalizaci teoretické části o využití tlustovrstvých technologií v oblasti senzorů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji zadání za splněné v plném rozsahu. Celá práce má po odborné stránce dobré zpracování. I přesto se v ní vyskytují chyby a nepřesnosti. Např. se jedná o nesjednocené značky veličin, chyby v názvu metody ("chronoamperometrie" místo "amperometrie" nebo "rozpouštěcí voltametrie" místo správného názvu "cyklická voltametrie). Dále autor nepřesně popisuje lineární voltametrii a řádně vysvětlen není ani pojem "půlvlnový potenciál". Autor se dopouští také chyb při popisu technologie tlustých vrstev, kdy dělí složky pasty pouze na lakovou a pojivovou a anorganické pasty nechává vypalovat až nad 800 stupni Celsia (běžně se používají pasty i s teplotou nižší). Autor se dopouští i dalších drobných chyb, což je však škoda, protože praktické výsledky jsou na velmi dobré úrovni. Formální stránka práce je na průměrné úrovni. Občas se vyskytne běžná formální chyba - chybějící nebo přebývající interpunkční znaménka nebo nesprávné skloňování slov. Práci považuji za aktuální, protože se v ní realizují levné a konstrukčně jednoduché elektrochemické senzory a získané poznatky nejen potvrzují některé teoretické skutečnosti, ale nové skutečnosti uvedené v práci ukazují i nové cesty při návrhu a optimalizaci tlustovrstvých elektrochemických senzorů. Vzhledem k výše jmenovaným skutečnostem hodnotím práci stupněm: Velmi dobře (B)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 31759