HANOUSEK, J. Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Prostorový koncept preferuje kombinaci v přístupu k vymezování městských prostorů. Používá tradiční formy městských bloků, kterými se snaží sjednotit stávající roztříštěný obraz starého Brna kolem Mendlova náměstí, dále kolem ulice Rybářská volí zástavbu solitérními objekty. Na hranici řešeného území se vůči okolí vymezuje většími monokulturami veřejných staveb. Podrobnější popis a dokumentaci těchto tří základních principů však v práci postrádám. Axonometrické i perspektivní pohledy, které měly přesvědčit o správnosti konceptu, také nepřekročily hranici půměrnosti. Obsahově je práce kompletní, ale mám výhrady k formálnímu zpracování a adjustaci. Průvodní text je příliš "minimalistický" a ve výkresech postrádám podrobnější popisy. Otázky a náměty k obhajobě: - jaké jsou klady a zápory městských prostorů, kde je segregovaná doprava pěších a automobilů? - jaká je podle vás představa futuristického města? Uveďte příklady. - co je výhledově nutno ve městě změnit a co musí zůstat zachováno?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Bc. Jan Hanousek pracoval samostatně a předváděl osobitou kreativitu při navrhování městského prostoru. Nejtěžším okamžikem diplomové práce pro studenta bylo, vybrat pro dopracování jednu z mnoha navržených variant, které v úvodu rozpracoval. Následné zacyklení se pak projevuje v nedotažených výkresech. Výsledek práce je pro mne poněkud zklamáním oproti slibnému úvodu.
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Kotlas, Michal

Výstup je zpracován pečlivě a dokumentuje autorův záměr. V práci absentují některé výkresy, jako například usazení struktury do širších vztahů či konkrétnější popis a vyobrazení, jak si autor představuje fungování jednotlivých míst v území.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C na konceptu je sympatické zónování území, kdy pás významných staveb podél řeky opticky a zvukově cloní vnitroblok, na druhé straně vymezení komerčním monoblokem od Mendlova náměstí nákupní centrum se ale stává masivním blokem a zamezuje propojení území s Mendlovým náměstím, stává se špuntem, využití pasáže k propojení je velice diskutabilní kladně hodnotím zapojení stávajícího komínu v území jako orientačního bodu
Architektonické řešení C autor se snaží sjednotit architekturu domů v zónách a vyjádřit funkci jednotlivých budov hmota nákupního centra je příliš velká volné a dynamické tvary budov s čistým bydlením nepůsobí v území jako cizí prvky avšak není jasný myšlenkový postup, z čeho autor vychází a proč zvolil právě takovou půdorysnou stopu domů
Provozní řešení C správným záměrem autora je vytvořit v řešeném místě živoucí organizmus, kde budou neustále lidé, to je ale v rozporu například u bytových domů, kde je pouze funkce bydlení, nebo u nákupního centra, které žije převážně přes den ulice Nová může umožnit klidný průchod k Mendlovu náměstí, avšak její vyústění do Mendlova náměstí přes pasáž obchodního centra není nejvhodnější
Technicko konstrukční řešení B vzhledem k četnosti podzemního parkování je zvolený modul a materiál konstrukcí adekvátní
Formální úroveň B v práci chybí usazení stavební struktury do celkové struktury města v širších vztazích a konkrétnější analýzy území práce je přehledná s dobrou grafickou úrovní
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 31724