RÝZNAROVÁ, I. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Při řešení konceptu práce studentka plně respektovala zadání s jeho pozitivy (obsahová a funkční volnost až neurčitost) i negativy - v tomto případě možnost přeložení parovodu mimo stavební plochu, která se dodatečně objevila až v průběhu řešení. Tento respekt poněkud předurčil výsledné hmotové řešení, které mohlo být prověřeno a poměřeno více variantami. Předložená práce však vypovídá o schopnosti autorky vidět řešení problému v reálné rovině, s respektem ke stávajícímu prostředí, s ohledem na jeho přednosti i nedostatky. Její dům není ani nepatřičnou dominantou, ani šokujícím výtvarným počinem, který se omylem ocitl v Prostějově - je příjemným domem pro příjemné bydlení, který nenásilně dotváří uliční frontu tak, že se tato stává městotvorným prvkem. Otázky a náměty k obhajobě: - je možné takto řešené provozní a dispoziční propojení administrativní a obytné části? - konstrukce objektu a jeho členění na dilatační celky - oslunění obytných místností 2. a 3. NP na severozápadní fasádě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A pracovitá, zodpovědná
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Boháč, Ivo

Studie je zpracována na dobré úrovni, odpovídající standardu bakalářských projektů. Je ale třeba znova podotknout, že nabízené provozní řešení objektu není z pohledu příslušných norem a předpisů možné a vyžadovalo by v následné fázi projektových prací zásadnější koncepční přepracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Zapojení objektu do stávající struktury je čisté, logické. Vazba na dopravní strukturu řešeného území je správná a funkční. Koncepce vnitřního traktu budovy přináší určité problémy, které jsou definovány dále v posudku.
Architektonické řešení B Zvolená architektonická forma se vyznačuje snahou o navázání kontaktu s okolním prostředím. Pokus o vytvoření kontextuální architektury je v dnešní době rovněž třeba ocenit.
Provozní řešení E Návrh předkládá provozní řešení, které je z praktického hlediska velmi problematické a z pohledu obecných požadavků na výstavbu nepřípustné! Je zde kombinován provoz bytového domu a administrativní budovy tak, že na každém podlaží se mísí na společném komunikačním jádru byty s velkoprostorovými pronajímatelnými kancelářemi. Dochází tak ke vzájemnému rušení a obtěžování obou provozů. Problematická je zároveň i poloha a velikost jediného vstupního otvoru do každé velkoprostorové kanceláře. Při plném obsazení parkovacích míst nelze přijet k zakladačovým stáním a parkovacím stáním v zadní části dvora, konstrukce sloupů neumožňuje průjezd vozidel. U bytových dispozic bych poukázal na řešení vstupu do společenské zóny bytu, kdy se vstup do této části bytu otevírá nejdříve doslova do útrob kuchyňské linky a poté teprve do jídelny a obývacího pokoje.
Technicko konstrukční řešení D Dalším významnějším prohřeškem je situování oken z administrativního křídla do fasády na hranici pozemků, čímž dojde k výraznému omezení práv vlastníka sousední nemovitosti. Z pohledu stavebního zákona nepřípustné řešení. Je třeba dodržet požadavky na ochranné pásmo parovodu, a to i po výšce - tedy v prostoru nad parovodem. Minimální světlá výška je v tomto případě dána výškou technic. vozidel a činí 4,5m. Masivní průvlak u vnitřního dvorního křídla snižuje tuto potřebnou výšku na cca 3m. V půdorysech je naznačena konstrukce zřejmě lamelového či žebrového roštu pergoly, ten ale není nikde jinde řešen. Při celkové velikosti 15,5 x cca 10 metrů není jasné, jak bude vynášen, nemá žádné svislé nosné konstrukce.
Formální úroveň B Je třeba dodržovat obecné standardy v technickém kreslení, řezy je nutné vést oken. a dveř. otvory ve fasádách i vnitřních stěnách. Někde tak dokonce v půdoryse veden je, ale není správně zakreslen. Zároveň není v řezech zakreslen přístřešek nad lavičkama a střešní balkón u bytů ve 2.NP. Grafická podoba práce je na velmi dobré úrovni, i při zmenšení do brožury A3 jsou grafické výstupy dobře čitelné a srozumitelné.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 31702