FABIÁN, O. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Město-místo Úvaha nad městem, nejprve v historii Barcelony a nad jeho podstatou, dnes ovlivněnou blokem sítě Cerda, je výchozím přistupem k otázkám možností stavění jednolitého programu školy. Zde se ještě objevuje další úvaha o vývoji místa, změn funkcí jeho zastavění. Autor nachází odpověď v konceptu, který připouští nejen vývoj v zastavění, ale také v jeho funkci, prolínají se zde tři základní podstaty místa Poble Nou, historie, zastavění, funkce, všechny tři v přiznání jejich stálého vývoje. Tento přístup je tvořivě vepsán do originality projektu v jeho jednotlivých měřítcích. Organizace zastavění vede k trojímu rozhodnutí - prvky nového zastavění jsou soubor jak na území existujícího bloku tak okolní zástavby. Jsou jeho novým vyjádřením, kdy i další parter města je posunut do druhé hladiny - "střešní krajiny" - jak ji autor nazývá. Program školy Typologie jednotlivých částí programu jsou logicky jednoduché s bohatostí vztahů a funkčního využití. Nezávislá zástavba mimo školu se otáčí k městským prostorům nebo je dvojí orientace. Vyjádření učeben přiznává rozdílnost orientace vnitřní - vnější.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Na první pohled "rostlý" architektonický projekt je výsledkem neustálého vývoje práce a úvahy. Odpovídá práci architekta v hledání odpovědí v jím kontrolovaném území úvahy a tvorby.
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Celkově návrh představuje kompromisní řešení na polovici cesty. Nepřináší přesvědčivý výsledek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Další pokus o využití stávající použitelné struktury průmyslových objektů a doplnění novostavbami na volných místech. V tomto případě je výsledkem soubor nesourodých měřítek vizuálně strukturovaný na "nové a staré". Využití stávajících objektů není přitom blíže specifikované. Zřetelný kompromis mezi romantickým respektem k industriální architektuře minulosti a racionální potřebou novostavby pro soudobou funkci. Kompromis poněkud těžkopádný.
Architektonické řešení C Architektonický výraz novostaveb je schematický. Pokus o industriální současnou architekturu vyznívá nepřesvědčivě bez výtvarné osobité kvality
Provozní řešení B Jednotlivé dispozice jsou prezentovány bez zřetelných typologických závad ( s přemírou halových prostorů ). Za pozitivní klad návrhu považuji snahu o řešení venkovních prostorů pro různé funkce.
Technicko konstrukční řešení C Konstruktivní řešení je místy nedořešené (tělocvična).
Formální úroveň C Grafická úroveň návrhu je přiměřená
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 31714