ŠMEJKAL, P. Kotle na tuhá paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Práce pojednává o kotlích na tuhá paliva pro vytápění RD. V úvodu je provedena rešerše o možných tuhých palivech vhodných pro vytápění. Dále pak byl zmapován trh s kotli na tuhá paliva. V poslední části jsou porovnány vybrané kotle. Obsah práce odpovídá zadání, jen je škoda, že v poslední kapitole jsou pro porovnávání vybrány kotle pouze jednoho výrobce. Práce je zpracována přehledně, má dobrou grafickou úpravu a přiměřeně pracuje s literaturou. Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor práce provedl rešerži o tuhých palivech a kotlích spalujících tuhá paliva. Část práce se zabývá výpočty nákladů na vytápění jednotlivými palivy. Práci by se daly vytknout některé chyby (str. 33 cena elektřiny 5,27Kč/MWh) a absence cen kotlů při výpočtu celkových nákladů na vytápění konkrétnímí kotly. Práce splnila požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37843