DATINSKÁ, L. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Město - místo Koncept projektu vychází ze dvou pohledů - na měřítko místa a na měřítko města. Topografie je brána jako jeden z podstatných charakterů místa, ale vepsání do měřítka nově vyvinuté městské části a jejich zelených ploch je novým přínosem k potencionálním hodnotám. Můžeme zde hovořit o místu a území. Originální přístup k zastavění programem, který svým rozsahem umožňuje reakci na tato dvě měřítka, dává trochu ztracenému prostředí čtvrtě novou roli v rámci města, které jej nebezpečně zahlcuje. Průchod jeho územím není jen lávka mezi dvěmi svahy, ale pěší cesta, která začleňuje do své trasy nový centrální prostor náměstí s identitou čtvrti Vallcarca. Náměstí je zároveň centrálním prostorem školního programu vyváženým školním dvorem. Je škoda, že mezi nimi není jasnější prostorová vazba, jen vstupní hala, její otevření jako krytého prostoru, má tento potenciál vývoje. Trasa komunikace musí být jasněji definována vzhledem ke své funkci. Program školy Typologie jednotlivých prvků programu je jasná, jídelna se naopak stává těžko řešitelná ve dvou podlažích. Vyjádření fasád vychází z charakteru vnitřních prostorů, třídy - chodby a z charakteru podnebí. Jednoduchost členění prosklených ploch je v hodnotném dialogu s rozmanitostí situací vnějších prostorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Vývoj projektu od konceptu až k jeho architektonické podobě je založen na důsledném přístupu hodnotné práce v každém jeho stupni vypracování.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Celkově návrh představuje promyšlený a přijatelný koncept. Po všech stránkách vyvážený.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanisticky promyšlený návrh respektující situaci a přinášející řadu inspirativních nápadů. Navržené zastavění uklidňuje a doplňuje nesourodé zastavění, působí logicky s minimem kolizních vztahů. Motiv cesty napříč územím po střeše budovy školy je zajímavý. Otázka je, jak by byl skutečně užíván a jaký by byl jeho význam. ( správná poznámka v textu o přednostním významu parteru).
Architektonické řešení B Architektonické řešení čisté, střízlivé. Exteriér působí vyrovnaně, střídání velkých ploch ( síť na chodbách - okna učeben) je výtvarně působivé.Minimalistický koncept schopný vývoje, závislý na drobných detailech.
Provozní řešení A Provozní řešení bez zjevných problémů. Orientace učeben do dvorních klidových prostorů je možná, za předpokladu dostatečných odstupů od protějších objektů. Chybí tělocvična.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení bez problémů.
Formální úroveň A Grafická prezentace velmi dobrá.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 31713