ČÍŽEK, L. Navigace robotu pomocí grafových algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Diplomant se úspěšně vyrovnal s náročnou problematikou plánování cesty mobilního robotu pomocí grafových algoritmů umožňujících rychlé přeplánování při změnách prostředí a nacházení dobrých cest v omezeném čase. Tyto vlastnosti algoritmů pro plánování cesty je předurčují pro úspěšné nasazení v částečně známých či neznámých dynamických prostředích. Diplomant na základě doporučené literatury programově implementoval vybrané metody pro plánování cesty robotu, přičemž projevil vysokou míru samostatnosti. Předložená práce je dobrým východiskem pro další zkoumání a vývoj metod navigace robotů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krček, Petr

Kapitoly 1 až 3 obsahují teoretické východiska pro diplomovou práci a jejich obsah pokládám za dostatečný. Přiložený zdrojový kód vytvořeného programu (kapitola 4) svědčí o diplomantově velmi dobré znalosti platformy .NET a jazyka C#. Pro zcela bezchybnou funkci tohoto programu je však ještě zapotřebí pokračovat v jeho vývoji. Pro větší vypovídací hodnotu experimentů v kapitole 5 by bylo vhodné provádět v jednotlivých mapách hledání cest pro různé startovní a cílové pozice. V práci se vyskytují určité nepřesnosti a překlepy, větší čitelnost práce by přinesl zápis proměnných a vztahů pomocí kurzívy, čitelnost zdrojového kódu by zvýšilo důsledné používání komentářů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37834