FIKAR, J. Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Diplomant se zabýval náročným a v místních podmínkách novým problémem využití expertního systému pro volbu vhodné metody zpracování odpadů. Úspěšně pronikl do pro něj neznámé problematiky zpracování odpadů a aplikoval systém VisiRule, jenž je grafickou nadstavbou prázdného expertního systému Flex firmy Logic Programming Associates. Vzhledem k omezenému času na řešení a nedostatku expertních znalostí v řešené oblasti se však bohužel nepodařilo dostatečně naplnit bázi znalostí a vytvořit plně použitelný systém. Vytvořený prototyp a návod pro nasazení systémů VisiRule a Flex je však dobrým východiskem pro další rozvoj této aplikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jícha, Jaroslav

Domnívám se, že práce splnila svůj účel a vedle kladných hodnocení bych si dovolil vznést připomínku pouze k jedné z úvodních kapitol, kde bych přece jenom uvítal vysvětlení základních funkcí expertního systému na problematice odpadů. Mám tím na mysli 44 a 45 a tím také prosím diplomanta, zda by tyto příměry při obhajobě zkusil uvést do sféry odpadů. Druhý dotaz směřuje k problematice fuzzy expertních systémů. Má smysl zavádět fuzzy proměnné do takovéhoto expertního systému? Co by to znamenalo pro jeho funkci respektive výpočetní a datovou kapacitu? No a snad úplně na závěr dotaz, který se nám nepodařilo během konzultací zcela zodpovědět. Umožňuje použitý expertní systém využití výpočetního parseru pro potřebné složité vědeckotechnické výpočty? Práce je po stránce gramatické i grafické na velmi dobré úrovni. Mnou uvedené připomínky mají poze formální charakter a proto práci doporučuji k obhajobě. Doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37833