SCHWARZ, J. Algoritmy třídění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a student při jeho zpracování prokázal vysokou míru samostatnosti. Je třeba ocenit, že se student nespokojil pouze s hodnocením metod třídění na základě literatury, ale také vybrané metody implementoval a provedl a vyhodnotil vlastní srovnávací experimenty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrž, Jaroslav

Předkládaná bakalářská práce má zadané 3 cíle a to: charakterizovat problematiku třídění, popsat vybrané principy a algoritmy třídění, a na základě údajů z literatury (případně vlastních experimentů) provést jejich srovnání. Autor vytvořil vlastní experimentální program, který je kódovaný v jazyce C#. Program je k práci přiložen na datovém nosiči. Bakalářská práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola se týká stručného úvodu. Druhá kapitola nás má uvést do problematiky třídění, kde autor vymezil základní pojmy dané problematiky, představil rozdělení algoritmů třídění a stručně se vyjádřil k časové náročnosti těchto algoritmů, toto vše na pouhých dvou stranách textu. Nejobsáhlejší kapitolou je kapitola 3, kde jsou popsány jednotlivé třídící algoritmy. Autor k nim přiložil i části zdrojového kódu ze svého programu. Tyto informace doplnil přehlednými tabulkami. Těžiště práce spočívá ve čtvrté kapitole, kde jsou znázorněny výsledky provedeného experimentu. Zde si nešlo nevšimnout nejasnosti v Tab. 2 a Graf 1, kde nesedí hodnoty pro metodu shell-sort v Tab. 2 a souvisejícím grafem Graf 1. Následuje velmi stručný závěr. Co se týče experimentálního programu, tam bych chtěl vytknout, že autor se v bakalářské práci nezmínil, kde se nachází spustitelný soubor, což by podle pravidel psaní bakalářské práce měl a celkově mi chybí lepší dokumentace pro snazší a rychlejší orientaci v programu. Bohužel, v použité literatuře se autor nedržel pravidel bibliografické citace elektronických dokumentů. Shrnutí: Autor splnil úkoly uvedené v zadání diplomové práce. Bohužel, i když je to „pouze“ obecná bakalářská práce, tak mi přijde velmi strohá, s pouze 20 stránkami textu (pokud vynechám zadání, abstrakt, poděkování aj.), což je opravdu velmi málo i na obecnou bakalářskou práci. Autor mohl daný prostor využít lépe a více se rozepsat např. o struktuře svého experimentálního programu. Další výtka se týká experimentálního programu, kde mi chybí nějaká psaná dokumentace. Na závěr musím ještě vytknout nedodržení pravidel bibliografické citace elektronických dokumentů a i monografií, kde mi chybí např. informace o ISBN. Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji celkové hodnocení D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37837