ŠMÍD, M. Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Celkově lze studii hodnotit pozitivně,v práci je problematika vytavování vosků ze skořepin rozebrána dostatečně. Nicméně bylo možné studii rozšířit více, rozsah na 26str (přičemž je navíc v práci mnoho "volných míst") je opravdu minimální ale splňující předpis pro BSc práce. Také citace literatury v textu práce by vyžadovala více pozornosti včetně některých neobratných stylizací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Záděra, Antonín

Cílem této práce byla literární rešerše v oblasti vytavování voskových modelů v technologii vytavitelného modelu. Práce je zpracována přehledným způsobem s dobrou jazykovou a stylistickou úpravou textu. Problematika vytavování vosku z keramických skořepin, rozdělení základních metod a popis základních podmínek vytavování je zde velice podrobně a srozumitelně popsán. Nedostatečně je však v této práci proveden způsob citace literatury, kdy např. od strany 17 do strany 24 zcela chybí jakýkoliv odkaz na literaturu, ze které bylo čerpáno. Citace jsou uvedeny pouze u jednotlivých uvedených obrázků. Práce i přes drobné nedostatky splňuje požadavky kladené na tento typ prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26585