GRUBER, J. Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolbábek, Antonín

Při vypracování bakalářské práce projevil student značnou míru samostatnosti a to jak při vyhledávání literárních zdrojů, tak při samotném zpracování. Práci bohužel konzultoval až v samotném závěru vypracování, v čase blížícímu se termínu odevzdání. Z tohoto důvodu vedoucí práce zasahoval do obsahu jen minimálně. Nicméně všechny připomínky vedoucího byly studentem následně do textu zapracovány, takže z formální a jazykové stránky jde o dílo přijatelné úrovně. Všechny vytyčené cíle bakalářské práce byly splněny, proto ji doporučuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Charvát, Pavel

Bakalářská práce podává poměrně ucelený přehled škodlivin, se kterými se lze ve vnitřním prostředí setkat. Zvláštní pozornost je věnována mikroorganismům, jejichž zdrojem jsou velmi často lidé, a proto se výskytu mikroorganismů nelze v prostředí obydleném lidmi zcela vyhnout. Existuje řada opatření, kterými lze mikrobiologická rizika výrazně omezit. Student uvádí řadu cest jak mikrobiologická rizika snižovat, od různých způsobů čištění vzduchu až po způsoby čištění vzduchovodů a jiných součásti vzduchotechnických zařízení. Řada těchto opatření není specifická pro mikrobiologická rizika, ale používá se i pro jiné typy škodlivin (např. prach). Jedna z poměrně důležitých záležitostí z hlediska mikrobiologických rizik, která je uvedena v zadání, ale v práci jí není věnováno příliš pozornosti, jsou organizační opatření. Především v nemocnicích, ale i jiných typech vnitřních prostorů (velkoplošné kanceláře, velká dopravní letadla) se stále více pozornosti věnuje uspořádání přívodu a odvodu vzduchu tak, aby se omezila mikrobiologická rizika spojená s přenosem infekce z člověka na člověka. V mezikontinentální letecké dopravě se mnohdy dokonce používají insekticidy, aby se snížilo nebezpečí „přepravy“ hmyzu, který může být zdrojem mikrobiologických rizik. Od této praxe se ale naštěstí v poslední době ustupuje. Pokud se týká grafické a jazykové stránky, je práce na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37829