PODZEMNÝ, Z. Tvorba příkladů z dynamiky v SolidWorks Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná práce se zabývá využitím CAD modeláře SolidWorks a jeho multibody nadstavby MOTION pro výpočet mechaniky vázaných soustav těles. Na příkladech jsou analyzovány pohyby jednotlivých těles a vzájemné silové účinky. V práci jsou názorně řešeny jednotlivé příklady dynamiky, kinematiky a statiky a jejich analytický výpočet je porovnán s výsledky simulací. Student pracoval samostatně a prokázal dobrou úroveň znalostí mechaniky a systematicky přístup při řešení problematiky výpočtů v zjednodušeném multibody systému v CAD modeláři SolidWorks/MOTION. Předkládaná práce je přes drobné výhrady na vysoké úrovni a její výsledky budou dále využitelné jak ve výuce pro názornou prezentaci dynamického chování soustav těles, tak při technických výpočtech strojních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Donát, Martin

Bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním dynamiky a kinematiky vázaných soustav těles v programu Motio, který je nadstavbovým modulem Cad systému SolidWorks. V první části práce je proveden podrobný popis všech dostupných funkcí v tomto programu, v druhé části je pak použití programu Motion demonstrováno na celé řadě příkladů a získané výsledky jsou porovnány s výsledky analytického řešení daného problému. Práce je vhodně strukturována a celkově je napsána na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37826