VYSKOČIL, L. Modelování hydraulických mechanismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Autor práce ve svém textu pojednává o možnostech modelování hydraulických mechanizmů. Zaměřil se na základní formulace vycházející z elektrohydraulické analogie, definoval konkrétní hydraulické odpory popisující ztráty v tekutinových systémech nebo transformace energií. Stranou nezůstal ani způsob zapojování těchto odporů do sítí a pravidla platící pro hydraulické obvody, uzly a smyčky. V textu jsou zmíněny základní modely jednoduchých hydraulických prvků, grafické interpretace odporů znázorněné jako závislosti tlakových spádů na průtocích a jsou popsány i základní odporové články včetně jejich matematických rovnic. Student vypracoval bakalářskou práci samostatně, ale některé její části by si zasloužily hlubší rozbor, systematičtější přístup a větší péči při studiu popsaných zákonitostí. Příčinu je možné hledat v podcenění časové náročnosti bakalářského projektu i v menší ochotě využít naplno matematický aparát nabytý během studia na Fakultě strojního inženýrství. Zpracování zadaného tématu je však v zásadě přijatelné a to po grafické stránce i z hlediska gramatické korektnosti. Vytknout je snad možné jen ne zcela dostatečnou práci se zadanou literaturou, v níž student nenalezl potřebné odpovědi, přestože v ní byly obsaženy. Příkladem je např. vztah definující velikost průtoku hydrogenerátorem v závislosti na natočení. I přes tyto nedostatky lze úsilí vynaložené na zpracování bakalářské práce hodnotit jako odpovídající a přínosné. Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Himr, Daniel

Student popsal způsoby matematického modelování hydraulických prvků, které rozdělil do tří základních skupin podle toho, jestli kladou odpor proti pohybu, zrychlení či deformaci. Popsal jejich vlastnosti a uvedl tabulky matematických vztahů pro konkrétní prvky. Dále provedl rozbor různých způsobů vzájemného propojení těchto elementů. Na závěr řešil příklad rozběhu jednoduchého hydraulického mechanismu, kde porovnal závislost průtoku na čase pro různé odpory okruhu. Práce je logicky a přehledně uspořádána, nicméně by mohla obsahovat více obrázků, které by lépe objasnily význam uvedených rovnic (týká se zejména druhé kapitoly). Velká část je věnována matematickému odvození, ve kterém se však vyskytuje poměrně velké množství chyb a snižuje celkové hodnocení práce. Také grafy mohly být zpracovány s větší pečlivostí. Nicméně, přes některé nedostatky, práce budí dojem, že student problematiku chápe a doporučuji připuštění k obhajobě. Připomínky: Koeficient ve vztazích 3.11 a 3.12 by měl mít hodnotu 2.5312 vzhledem k rovnici 3.5. Tlaková ztráta ve vztahu 3.13 má jednotku Pa.m^-2. Neměl by být průměr uveden pouze s druhou mocninnou? Tato chyba se vyskytuje i v rovnicích 3.15 až 3.17. Z rovnice 3.14 vyplývá, že ztrátový součinitel má jednotku m/s. Je to v pořádku nebo má mít koeficient a jednotku s/m, aby byl ztrátový součinitel bezrozměrný? Vztahy 3.20 a 3.25 mají uvedeny chybné jednotky. Vzhledem k rovnicím 3.32 a 3.33 vystupuje viskozita ve vztahu 3.34 pod špatným symbolem. Rovnice 4.5: první člen v hranaté závorce by měl být cos namísto sin. Nepovolená úprava logaritmu v nečíslovaných rovnicích na str. 31. Graf 4.3 nemůže znázorňovat průtok podle rovnice 4.4. Grafy 5.3 až 5.5 obsahují čáry, které by se tam neměly vyskytovat. V elektronické verzi tato chyba není. Grafy 5.4 a 5.5 mají překrývající se text v popisu čar. Žádný graf nemá uvedeny jednotky. Seznam symbolů by mohl být podle abecedy, chybí jednotky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 51009