KOTOUČKOVÁ, M. Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti letecké meteorologie. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krška, Karel

Práce v plném rozsahu splňuje zadání, je věcně správná, logicky uspořadaná, závěry mají praktické použití. K porovnání požadavků v teoretické přípravě byly vhodně využity "learning objektives" (LO). Na rozdíl od autorky ve staré i nové osnově postrádám soubornou kapitolu o cyklonách analogickou kapitole o anticyklonách (v LO 050 07 02 01).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Imriš, Pavel

Studentka se vyrovnala se zadáním bakalářské práce, práce je zpracována s invencí a pílí při shromažďování relevantních informací, umožňujících formulovat závěry v souladu s cílem práce. Práce je logicky uspořádána, fakta jsou uváděna srozumitelným způsobem, závěry práce jsou aplikovatelné v procesu revize a doplnění stávajících učebních textů pro meteorologii. Drobné nedostatky v grafické a stylistické úpravě nejsou na závadu srozumitelnosti práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 30114