ŠPUNAR, M. Výtah pro přepravu osob 675 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomová práce je věnována konstrukční návrhové studii rámu výtahu pro přepravu osob. Celkově je práce zpracována přehledně a je logicky členěna. Poměrně velkorysým způsobem je zpracována úvodní část práce věnovaná popisu zařízení. Následuje hlavní podstata práce: pevnostní výpočet konstrukce. Nejdříve je obšírně proveden analytický výpočet vodítek. Následující část je věnována konečnoprvkového výpočtu vlastního rámu výtahu. Vzhledem k charakteru konstrukce je v podstatě vyloučeno smysluplné použití analytických metod řešení používaných v normách. Celá práce je zpracována velmi solidně a pečlivě a zcela vyhovuje zadání. Pan Bc. Martin Špunar ve své závěrečné práci prokázal dobré znalosti studovaného oboru, samostatnost při řešení a dobré předpoklady pro budoucí práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jedelský, Petr

Studentovu práci hodnotím velmi kladně, nikoliv však vedení této diplomové práce. Opravdu si nemyslím, že je zapotřebí zabývat se všemi možnými i nemožnými zatěžovacími stavy, obzvláště u osobních výtahů. Všechny adekvátní okrajové podmínky jsou uvažovány v ČSN EN 81-1. Na místo toho bych uvítal, kdyby student provedl třeba jen jeden MKP výpočet důležitého způsobu zatížení, na který lze dojít i selským rozumem, ale řádnou MKP analýzou, která by poskytla přesnější informace na příklad o, namáhání materiálu v okolí šroubových spojů, únosnosti šroubových spojů při uvážení předpětí a tření mezi staženými kontaktními plochami, napjatosti při nelineárním chování materiálu v oblasti plastických deformací. Opravdu nevidím střed vesmíru v kvantech nekvalitních výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36746