FIALA, P. Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Nekvasil, Richard

Na základě zadání diplomant Petr Fiala provedl zjednodušené pevnostní analýzy vybraných částí výměníku tepla v programu ANSYS a detailní proudově-napěťové analýzy pomocí programu ANSYS CFX a programu ANSYS. Prohloubil si tím své dosavadní znalosti programu ANSYS. Na základě získaných výsledků vyhodnotil oba způsoby řešení a stanovil, který z výpočtů je konzervativnější. Výsledky jeho práce mají význam z hlediska řešení návrhových výpočtů tlakových aparátů. Student splnil veškeré body zadání diplomové práce, která je po své obsahové i grafické stránce zpracována na dosti vysoké úrovni. Práce byla středně až více obtížná se zaměřením na tepelně-hydraulické analýzy, které ji činily značně pracnou, neboť bylo nutné vytvořit geometricky náročné výpočtové modely. Zejména model trubkového prostoru byl značně náročný. V průběhu zpracování diplomové práce projevoval diplomant aktivní zájem o řešenou tématiku, prokázal samostatnost a schopnost řešení konkrétních problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Létal, Tomáš

Cílem práce Bc. Petra Fialy byla důkladná napěťová analýza vybraných částí tepelného výměníku metodou konečných prvků. V zatížení bylo zohledněno teplotní pole, které vychází ze dvou různých okrajových podmínek. V jednom případě byly teploty smáčených povrchů rovny maximálním teplotám příslušných médií. V druhém případě vycházel výpočet teplotního pole z analýz proudění. Práce má dobrou úroveň. Všechny požadavky a cíle zadání byly splněny. Chyby obsažené v práci jsou především stylistického charakteru. Některé myšlenky by bylo možné formulovat vhodnějším způsobem, velmi nesrozumitelná je například poslední věta v anglické verzi abstraktu. V úvodu jsou používány zkratky MKP a CFD bez uvedení pojmů, které označují. V modelech oblasti plovoucí hlavy jsou navíc modelovány trubky ve střední části (obr. 5.5 na str. 25), na druhé straně výměníku se však nachází přepážka mezi vstupem a výstupem trubkového prostoru (obr. 5.1 na str. 22) a trubky v oblasti přepážky tedy měly být vynechány. Uvítal bych obrázky výpočtových sítí řešených modelů. V závěru mohlo být věnováno více prostoru srovnání použitých postupů určení teplotního pole a posouzení jejich vlivu na výsledky napěťových analýz.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26546