VORÁČ, P. Návrh a optimalizace fluidního roštu z hlediska funkčnosti a ekonomiky výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Nekvasil, Richard

Diplomant Petr Voráč ve své práci analyzoval několik druhů provedení fluidního roštu s cílem nalézt nejvhodnější variantu z hlediska proudění. Taktéž byla snaha zhodnotit i ekonomickou náročnost výroby roštu. Vzhledem k tomu, že diplomant neovládal výpočtový program pro provádění simulací proudění, byl to pro něj značně náročný úkol. Díky diplomové práci získal základní znalosti programu ANSYS CFX, v kterém proudové analýzy prováděl. Je nutné konstatovat, že student splnil veškeré body zadání diplomové práce, která je po své obsahové i grafické stránce zpracována na dosti dobré úrovni. Práci lze považovat za středně až více obtížnou. V průběhu zpracování diplomové práce projevoval diplomant aktivní zájem o řešenou tématiku, prokázal samostatnost a schopnost řešení konkrétních problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
B

Posudek oponenta

Vondál, Jiří

Oceňuji autora za naplnění zadaných cílů diplomové práce a dále pak za invenci ve vlastním návrhu nových roštů a za odvahu pustit se do oblasti CFD simulací. Jen nastudování základů, tvorba modelu a sítě a následný výpočet jistě zabral hodně času. Vyskytuje se zde ovšem několik zásadních nedostatků, které jsou uvedeny v následujícím zhodnocení práce. V diplomové práci je na úvod popsána problematika fluidních vrstev, dále jsou pak uvedeny základní typy fluidních komor a konstrukční provedení roštů. V podstatě nic z teoretické části, kromě krátkého odstavce o konstrukčním provedení roštů, není použito pro účely řešení zadané problematiky. V kapitole 3 je uveden popis převzatého roštu a dvou roštů vlastní konstrukce. Výkresová dokumentace je dostatečná, pouze postrádá zmínku o tolerování a třídě přesnosti. Uvítal bych uvedení postupu návrhu roštů pomocí CFD o kterém autor píše, protože v práci jsou již jen validovány hotové návrhy. Velkou část zabírá určování tlakové ztráty roštu pomocí CFD v komerčním programu ANSYS CFX. Zde je opravdu na minimum zkrácen úvod do dané problematiky a čtenář se toho mnoho nedozví o použitých metodách, kromě modelu turbulence. Naprosto chybí informace, jestli se jednalo o stacionární, nebo nestacionární výpočet a jakého řádu byla použitá diskretizace pro jednotlivé rovnice. Není zde vůbec žádná informace k vytvořenému modelu – jaký byl použit typ sítě, kolik elementů měl vytvořený model, jaká byla kvalita, apod. Interpretace výsledků navíc ukazuje na autorovu neznalost používaného programu, neboť průměrné hodnoty lze určit přímo pomocí programu ANSYS CFD-Post a není nutné vytvářet body z kterých se odečítá tlak a následně tyto hodnoty průměrovat. Jak je řečeno v závěru, poměrně často lze dojít pomocí CFD k nesprávnému řešení. Ve vlastní práci však nejsou uvedeny informace, které by mohly podpořit domněnku, že výsledky dosažené v této práci lze považovat za správné. Následuje určení tlakového poměru, což je kritický parametr pro zhodnocení roštu. V řešené práci jsem však nenalezl výpočet tlakové ztráty fluidní vrstvy s kterou se má porovnávat tlaková ztráta roštu. Není tudíž jasné, jak autor dospěl k danému poměru a zda jsou učiněné závěry opravdu platné. V závěru je vybrán rošt č. 3 jako optimální řešení z hlediska tlakových ztrát a ceny. Výběr je podepřen obecným komentářem o jeho vhodnosti. Není konkrétně uvedeno, proč byl upřednostněn když je sice o 25 % levnější, ale má o 140 % větší tlakovou ztrátu ve srovnání s roštem č. 2. Zásadním nedostatkem, který se opakuje v celé diplomové práci je neuvádění zdrojů informací. Jediná světlá výjimka je na straně 26. Naopak ani u jednoho obrázku, (např. obr. 1, 2) není uveden zdroj. Jestliže jsou výtvorem autora, pak mi není jasné proč jsou v tak nízké kvalitě. To stejné platí i o rovnicích, neboť není uvedeno odvození, ani zdroj (např. Vzorec 2.1, 2.2, apod.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací E
C

eVSKP id 26548