ONDERKOVÁ, V. Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Josef

V kapitole 3.1.7 na straně 45 uvádíte, že dotace od statutárního města Opavy nemohou být poskytnuty, protože společnost nesplňuje podmínky pro obdržení grantu, zejména se pak jedná o nesplnění podmínky číslo 8. Konkretizujte, prosím, tuto situaci. Z jakého důvodu společnost nemá v plánu daný bod splnit, aby si o dotaci mohla zažádat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janírek, Martin Stanislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 52462