ILLÉŠ, J. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Mezi výrazné rysy přístupu studenta ke zpracování daného tématu patřil vysoký stupeň samostatnosti a od počátku rozvíjené vlastní představy o koncepci řešení. Autor předkládá zajímavý koncept rozvoje historické struktury městské zástavby, reflektující potenciál a limity území, využívající uvědoměle základní pravidla a metodické postupy práce projektanta v tomto specifickém oboru. Konečný návrh odpovídá významu území a základnímu úkolu doplnit městskou strukturu dalšími chybějícími objekty maloměstského charakteru. Vykazuje také určitou míru odvahy autora experimentovat a zkoušet nové. Práce prezentuje koncept návrhu na velmi vysoké úrovni. Silnou stránkou elaborátu jsou graficky znázorněná ideová východiska a koncepční přístup, dokumentující promyšlenost návrhu. Autor tak jasně deklaruje svoji připravenost pro budoucí samostatnou tvůrčí praxi architekta. Závěrem konstatuji, že práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářský projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce architekta rozvíjením vlastní představy o koncepci řešení, ale rovněž konfrontací této představy s limity vstupujícími do procesu projektování. Přístup studenta ke zpracování bakalářské práce je možno hodnotit jako svědomitý, samostatný, invenční.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Autor předkládá zajímavý ambiciozní koncept rozvoje architektonicko-urbanistické struktury historického městského centra. Kultivovaným výtvarným projevem a uvědomělou prací s kompozičními nástroji navozuje tolik potřebný dialog mezi historickým prostředím a vloženým novotvarem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A jasně a logicky reflektuje specifika řešeného či dotčeného území a do centrální polohy historického města vsazuje plně funkční nový organismus.
Provozní řešení A provozní řešení je čisté. Vhodně propojuje stávající objekt společenského centra s novým sousedním objektem. Nové funkce vkládá do prostor areálu nápaditě, přitom v souladu s možnostmi a limity řešené budovy. Velmi sympatický je koncept s vytvořením nového veřejného městského prostoru ve formě otevřeného a volně přístupného nádvoří.
Technicko konstrukční řešení A konstrukční a materiálové řešení je zvoleno logicky a správně, plně odpo-vídá současným trendům. Pomocí materiálově-konstrukční základny navozuje zajímavý a kultivovaný dialog nového prvku s historickým prostředím.
Architektonické řešení A autor nabízí koncept založený na setkání a dialogu historického a moderního. Pro novotvar na nezastavěné parcele volí jasně soudobé formy, které jsou ovšem pro specifický charakter malého historického města zcela vhodné a adekvátní.
Formální úroveň A práce je prezentována velmi kultivovanou formou, plně odpovídající standardu závěrečné kvalifikační práce.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 118023