BAŘINA, Š. Město ve městě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi dobrá práce postavená na jednoduchém a čitelném konceptu urbanistického řešení využívajícího platformu, průběžnou podnož se vzdušnými solitérními objemy na ní, má výrazný potenciál. Autor jej tvořil postupně a svědomitě. Velká míra očekávání zajímavého výsledného návrhu s velmi dobře zvolenou funkční náplní je, do jisté míry, oslabena komplikovanými vnitřními provozy v podnoži a málo přesvědčivým podáním architektonické podoby navrhovaných budov. Nicméně svědomitý přístup k práci a analytické zhodnocení potenciálu území dokládá koncepční myšlení autora a tedy i schopnost obstát v praxi. V celkovém hodnocení také výrazně oceňuji autorovu intenzívní práci na návrhu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 87.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studenta ke zpracování lze hodnotit jako samostatný a aktivní.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Žalmanová, Petra

Student vypracoval velmi kvalitní urbanistický a architektonický návrh.Navržená zástavba vhodně doplnúje nefunkční blok ,vznikají tolik potřebné společenské,soukromé i pobytové plochy a zejména vytváří skutečný charakter městské třídy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Lokalita řešeného území trojúhelníkovitého tvaru je tvořena ulicemi Milady Horákové, Francouzské a Černopolní je v současné podobě nefunkční , složitá svou topografií a historickým vývojem.Student dokladuje na mnoha výkresech analýz svůj urb.koncept a a strategii, jak z nefungujícího bloku vytvořit životaschopný městský prostor pro bydlení a služby.Návrh bytových domů na dvoupodlažní platformě s obchody a službami,považuji za zdařilý,umožnuje vypořádat se s náročným terénním stoupáním a zároven ´definují no- vý blok.Prostor ulice M.Horákové se tak stává ze současného tranzitního koridoru skuteč- nou městskou třídou s polyfunkčními domy, doplněné o parkování a zelen´.
Provozní řešení B Provoz v polyfunkčních domech je řešen od podzemního parkování, služeb a komerčních ploch až po dispozice jednotlivých bytů přehledně a logicky.Přínosem pro obyvatele bude jistě navržené welness s proskleným atriem, škoda jen ,že není přístupné.Jak bude řeše- na údržba zeleně?Sportovní sál nemá okna, jak bude zajištěno provětrání a osvětení?
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení je vhodné pro tento typ objektů a je jedním možných řešení. Za pozitivní lze označit promyšlené hospodaření s deštóvou vodou,její zachycování ze zpevněných ploch i zelených střech a její další využití na požární vodu.
Architektonické řešení A Hmotový koncept založený na kompozici vodorovné platformy a vertikálních dvou bytových domů působí v navrženém architektonickém ztvárnění zdařile. Dvoupodlažní parter se stává výrazným arch. prvkem a i navržený materiál z pohledových pálených cihel vnáší do prosto- ru ulice příjemné menší měřítko.Centrální schodiště vedoucí z ulice ke komerčním plochám a zeleni na platformě, působí svou perforovanou cihelnou strukturou jako přirozený akcent. Naproti tomu fasády bytových domů v kontrastní bílé omítce jsou překryty předsazenou kon- strukcí z vertikálních dřevěných latí ,což z mého pohledu úplně nekoresponduje s charakte- rem významné městské třídy v blízkosti centra.
Formální úroveň A Bakalářská práce je zpracována pečlivě a na graficky velmi dobré úrovni. Formálně je možná velmi rozsáhlá analytická část na úkor přehlednosti.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 118028