GILAR, T. Městská knihovna Frýdek-Místek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Student Tomáš Gilar pracoval na závěrečné práci velmi intenzivně a velkou pozornost věnoval jak analytické části, tak celému konceptu návrhu. Znám ho z dřívějších setkání nad ateliérovými pracemi a tento jeho přístup se nezměnil. Oceňuji u něj schopnost reflektovat připomínky vznášené během našich diskusí nad projektem. Výsledné dílo pak dokládá jeho schopnost dobře řešit architektonické úkoly, které ho čekají v praxi a jeho téměř profesionální přístup k architektonické tvorbě je dobrým základem pro jeho uplatnění. Práci prezentuje na vysoké grafické úrovni, ostatně to dokládá jeho schopnost vidět návrh jako celek a směřovat k řešení těch nepodstatnějších detailů návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Student Tomáš Gilar pracoval na závěrečné práci velmi intenzivně a velkou pozornost věnoval jak analytické části, tak celému konceptu návrhu. Znám ho z dřívějších setkání nad ateliérovými pracemi a tento jeho přístup se nezměnil. Oceňuji u něj schopnost reflektovat připomínky vznášené během našich diskusí nad projektem. Výsledné dílo pak dokládá jeho schopnost dobře řešit architektonické úkoly, které ho čekají v praxi a jeho téměř profesionální přístup k architektonické tvorbě je dobrým základem pro jeho uplatnění. Práci prezentuje na vysoké grafické úrovni, ostatně to dokládá jeho schopnost vidět návrh jako celek a směřovat k řešení těch nepodstatnějších detailů návrhu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Předložená práce je vypracovaná v souladu se zadáním. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Předem je třeba poznamenat, že stávající urbanistická situace je velice komplikovaná a nalezení nové podoby tohoto místa není jednoduchým úkolem. Autor jednotlivými, nově navrhovanými objekty (včetně vlastní knihovny) jasně a přesvědčivě definuje nové městské prostory – náměstí, ulice. Nechybí ani vytvoření důležité hrany okolo Hlavní třídy. Jediným drobným „lapsusem“ je severní hrana nového náměstí, tvořená rampou do podzemního parkingu. Přesto – nejsilnější část návrhu.
Provozní řešení A Určujícím prvkem provozního řešení je vzdušná centrální dvorana orientovaná do nově definovaného Antonínova náměstí. Základní schéma je tedy dobře čitelné a podporuje dobrou orientaci v budově. Přehledné dispoziční řešení nevykazuje zásadní provozní kolize. Čitelná je snaha po architektonicky co nejčistším řešení. Less is more (less is bore?).
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční systém je ve všech podlažích železobetonový a odpovídá charakteru navrhovaného objektu.
Architektonické řešení B Architektonické řešení je kultivované, odpovídá svou čistotou a jednoduchostí řešení provoznímu. Pozor, aby se jednoduché nestalo banálním. Přeci jen se jedná o jednu z důležitých veřejných budov města!
Formální úroveň A Bakalářská práce je ve svém rozsahu vypracovaná ve standardní podobě, od podkladové části přes samotný koncept a návrh. Chybí mi detailnější zpracování a popisy u situačních výkresů! Grafická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 118029