KOTEK, P. Rekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Předložená práce se vyznačuje jasným a čistým urbanistickým konceptem, potřebnou analytickou fází ale také jasnou filozofií návrhu a funkčním provozně dispozičním schématem objektů. Je třeba ocenit přístup autora, projevující se rozvíjením filozofických úvah o konceptu návrhu a vyúsťující do vysoké úrovně promýšlení vnitřních vazeb a souvislostí v řešeném území. Pro prezentaci návrhu byl zvolen adekvátní způsob grafického vyjádření. Autor tak předkládá jeden z možných návrhů řešení, splňující všechny nároky kladené na zpracování bakalářského projektu a prokazující připravenost přejít do další fáze studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce architekta rozvíjením vlastní představy o koncepci řešení, ale rovněž konfrontací této představy s limity vstupujícími do procesu projektování. Přístup studenta ke zpracování diplomové práce je možno hodnotit jako svědomitý, samostatný, invenční.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

Urbanistické a provozní řešení vytvoří z bývalého průmyslového areálu polyfunkční městskou čtvrť a zvolené nové funkční využití může být inspirací pro představitele města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Otevření areálu bývalého městského pivovaru k městskému historickému centru, zámku a zahradám, zámecké a květné, bylo základem konceptu autora. Maximálním „vyčištěním“ areálu od dostaveb a nehodnotných budov vzniknou v území nové plochy, veřejné prostory pro celoměstské společenské aktivity,akce jako trhy, slavnosti piva a další kulturní programy. Areál bude mít jednoduché obslužné komunikace nových funkcí a chodníky pro pěší návštěvníky.
Provozní řešení B Bakalářská práce splňuje zadaný program. Zajímavá je nová nabídka , kterou je škola pivovarnictví a lihovarnictví. Její realizace by přivedla do města mladou generaci. S původní funkcí je spojena nejen obnova pivovarnictví, muzeum ,ale atraktivní pivní lázně a pro pohodu jejich uživatelů hotel. Ve výkresové dokumentaci u půdorysů objektů chybí v 1.NP chodníky , obslužné komunikace , vyznačení vstupů.
Technicko konstrukční řešení B Zde zůstává k prověření způsob zastřešení foyer hotelu , především statické řešení základu centrálního sloupu. U zachovaných objektů jsou dobře dokumentovány bourané a nově navržené konstrukce.
Architektonické řešení B Architektonickému řešení jsou v obsahu určeny strany 30- 47. , ale chybí popsání architektonického záměru. V grafické příloze, na vizualizacích charakterizují architektonický záměr nově využité průmyslové objekty s jednotným výrazem , střechami a architektonickými detaily.. Ozvláštnění přináší novotvar- prosklené foyer hotelu.
Formální úroveň B Bakalářská práce je velmi dobré grafické úrovně a dokumentuje připravenost studenta na řešení náročných úkolů.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 119073