VRŠANOVÁ, D. Rekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Studentka se ujala řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Práce se vyznačuje důkladnou analytickou fází s detailními rozbory území, vlastní návrh potom respektuje realitu současného stavu řešeného prostoru. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, nicméně nepopiratelně navazujícím na architektonickou tradici minulých staletí. Výsledný návrh řešení prokazuje citlivý přístup autorky k řešené struktuře, jasnou snahu uplatňovat stavební a architektonické prvky v souladu s jejich možnostmi. Koncepčním pojetím dokazuje dostatek odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na zpracování bakalářského projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka prokázala při řešení bakalářské práce samostatnost nezbytnou pro odbornou činnost koncepčního pracovníka, schopnost orientovat se v řešené problematice a správně fázovat jednotlivé kroky vedoucí k vyřešení úkolu. Přístup studentky je proto možné popsat jako samostatný, uvědomělý, svědomitý.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

Bakalářská práce je výbornou ukázkou konverze uvolněného průmyslového areálu v rozvojovém programu města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Novou prostupnost urbanistické struktury pivovaru v práci vyznačují osy- pěší tahy- propojující řešené území s historickým centrem, zámeckou a květnou zahradou a zámkem.
Provozní řešení A Koncept revitalizace území přináší nové funkce vycházející z původních provozů, kde jsou ponechána, byť nefunkční, ale charakteristická technologická zařízení, jako historický dokument, ozvláštňující atmosféru v nově navržených funkčních celcích. Zajímavá je nabídka vybavení pro volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukce budov jsou ve velké míře zachovány. Nově navržené architektonické mezičlánky a detaily jsou v práci dobře dokumentovány textem i graficky.
Architektonické řešení A Architektonické řešení zachovává původní průmyslový charakter pivovaru. .Po předcházejícím vyhodnocení kvality staveb určených k novému využití jsou v nich velmi dobře voleny a navrženy nové funkce. Uvolnění zástavby od nevhodných budov a jejich přístavků poskytne veřejná prostranství k pořádání celoročních akcí , slavnostem, farmářským i vánočním trhům i k rekreaci
Formální úroveň A Bakalářská práce velkého rozsahu je výborné architektonické úrovně, velmi dobře graficky prezentována Dokumentuje profesní zralost autorky.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 119074