DOUBRAVA, Š. Bydlení+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Galeová, Nicol

Silný architektonický koncept, který pracuje s fenoménem neregulovanosti a nehierarchie, logicky vychází ze zajímavého přístupu k totálnímu dopravnímu řešení Tomkova náměstí. Autor se vypořádal se zadáním nespornou intervencí. Výrazně kubizující modulární architektura a barevný akcent rozšiřující vnitřní prostory tvoří zajímavou identitu celého komplexu. Struktura obytných jednotek vytváří přechod mezi tradiční zástavbou v uliční čáře a přírodním prostředím Husovického kopce. Navrhovaný způsob bydlení ponechává prostor k dotváření z iniciativy obyvatel a tím umožňuje, aby si obyvatelé vytvořili ke svému prostředí dobrý vztah.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 97 Autor k práci na projektu přistupoval po celou dobu aktivně. Kriticky reagoval na veškeré připomínky. Samotný koncept není náhodným řešením, ale je výsledkem průběžné teoretické přípravy a dobrým vyhodnocením analýz.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Jurkovič, Peter

Kvalitne spracovaný návrh alternatívneho skupinového bývania s limitovanou možnosťou ďalšieho rastu štruktúry, ako odpoveď na genius loci okolia Tomkova náměstí, ktoré sa zmení po umiestnení mimoúrovňovej rýchlostnej komunikácie v tomto priestore.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor práce, Šimon Doubrava sa vo svojej práci zaoberá stavom, ktorý vznikne na území Tomkovo Náměstí po tom, ako tento priestor pretne mimoúrovňová komunikácia. Urbanisticky je toto územie výrazne deformované zásahmi—zväčša dopravného charakteru—z uplynulých desaťročí.. Návrh sa zaoberá parcelou pod úbočím Husovického kopca, prírodnej dominanty bezprostredného okolia. Autor objekt člení na dve pomyselné časti, uličná vhodne dopĺňa chýbajúci objem v uličnej zástavbe. “Dvorová” časť objektu je umiestnená za líniou uličných objektov, na vrstevnici stúpajúceho svahu. Pozitívne vnímam myšlienku nekontrolovaného územia, ktorú autor v návrhu niekoľkokrát akcentuje. Nie som si však istý, či navrhovaná štruktúra, ktorá je síce vo vnútri akoby neorganizovaná a voľná (cluster obytných kontajnerov), no zvonku jasne definovaná (dva ortogonálne, pootočené bloky) dokáž naplniť filozofiu nekontrolovaného rastu.
Provozní řešení B Prevádskovo je budova členená vertikálne aj horizontálne. Bodova má dvojpodlažný podstavec, ktorý je z väčšej časti vnorený do svahu Husovického kopca a slúži ako dvojpodlažná garáž. V mieste dotyku s uličnou čiarou je však už táto hmota obnažená a preberá aj funkcie občianskej vybavenosti a vstupov do územia. Horizontálne je objekt členený na uličnú časť a dvorovú časť—ak ich tak môžeme nazvať. Obe sú organizované vlastným gridom a akoby náhodne sa stretávajú. Uličná časť objektu obsahuje priestory občianskej vybavenosti a peší prístup do riešeného územia. “Dvorová” časť je monofunkčná, obsahuje iba priestory pre bývanie a statickú dopravu.
Technicko konstrukční řešení A Objekt má veľmi logické konštrukčné riešenie. Na dvojpodlažnom podstavci zo železobetónu sú poukladané ľahké konštrukcie bývania—voľná štruktúra obytných kontajnerov rešpektuje utilitárny grid parkovacích podlaží pod nimi. Otáznou je pomerne vysoká úroveň použitých materiálov, ktorú by som očakával skôr pri typologicky konvenčnejších zadaniach. Navrhované riešenie bývania v veľmi tesnej komunite predpokladá skôr low–cost riešenia.
Architektonické řešení B Návrh je veľmi kvalitne spracovaný. Jednotlivé funkčné celky sú jasne čitateľné. Materiálové a konštrukčné riešenie je vhodne zvolené na základe vlastností a vizuálneho pôsobenia samotných materiálov. Katalóg bytových jednotiek vykazuje potenciál, že navrhovaný raster sa dá naplniť akýmkoľvek počtom fungujúcich obytných jednotiek. Tie navrhované majú funkčné, dobre premyslené dispozície v rozmedzí 1kk až 4kk. Diskutabilnou vnímam možnosť rastu navrhovanej štruktúry, ktorá je jednou z téz návrhu. Objekt je za prvé pomerne ukončeným, čo sa týka perimetra a za druhé, navrhované voľné priestory medzi jednotlivými bunkami (odvolávka na Aravena) by boli zastaviteľné až po absolvovaní štandartného povolovacieho procesu (stavebné povolenie) a to si s toľkými účastníkmi konania v našich končinách neviem veľmi dobre predstaviť. Ako teoretický konštrukt sa mi to však páči.
Formální úroveň B Úroveň spracovania je adekvátna téme, autor sa snaží vysvetliť svoj mentálny proces, ktorým dospel k návrhu. Chýba mi však vysvetlenie kroku, ktorý vedie od analýzy územia, kde si definujeme charakter územia vzniknutého po vyhladzovacom procese umiestnenia komunikácie (“priestor pre slobodu, rôznorodosť a neregulovanosť”) a už navrhnutej hmote objektu, ktorý sa javí ako už ukončený, bez možnosti rastu, s otáznou možnosťou vnútorného dopĺňania hmôt v rámci preddefinovaných priestorov.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 119080