LACKOVIČOVÁ, L. Architektura a umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

V průběhu práce se Lenka potýkala především s problémy, které ji přinesla malá a stísněná parcela (zde je nutno dodat, že parcelu si studenti vybírali sami). Po celé řadě pokusů ať už s architektonickou formou daného objektu, anebo s dispozicí stavby se Lence podařilo z těchto problémů důmyslně a rafinovaně "vybruslit". Např. komplikované osvětlení je řešeno využitím skleněných příček a promyšlenou distribucí denního světla skrze jednotlivé místnosti a patra. Výsledný návrh je svou architekturou adekvátní danému místu a funkci. Diskutabilním může být umístění výstavních prostor do dispozičně relativně stísněné věže, což může být problém pro výstavní činnost. Toto řešení je ovšem dané již zmíněnou malou stavební parcelou. Na druhou stranu, vysoký prostor věže s vestavěným schodištěm zakončený převýšenou expoziční místností a kruhovým světlíkem v nejvyšším patře je nejvýraznějším momentem návrhu. Promyšlené střídání místností s diametrálně odlišnou výškou v rámci věže také přispívá k jedinečnosti zvoleného řešení. V tomto pohledu, i přes své limity, považuji řešení výstavních ploch formou vertikální věže za vhodné a kvalitní. Projekt je propracovaný po stránce konstrukční a technické. Grafická prezentace je na vysoké úrovni. Práci Lenky Lackovičové považuji za nadprůměrnou a hodnotím ji známkou B89.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Lenka je velice pracovitá, zodpovědná, dochvilná a pečlivá. Svým charakterem je založena spíše prakticky a racionálně, což je často ku prospěchu věci, ale ne vždy. Během tvorby bakalářské práce Lenka prošla dlouhým a složitým procesem hledáni a následného "zjednodušování" architektonické formy i dispozičního návrhu. Občas byl tento proces i docela bolestným, ale je dobře, že jsme si jím společně s Lenkou prošli. Tato zkušenost je přínosná pro všechny zúčastněné – studenty i pedagogy. Samotný proces tvorby a obohacení se z něho by měl být brán jako relevantní výsledek bakalářské práce, což v tomto případě bylo splněno.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Zezula, Adam

Práce si vybírá nelehkou situaci, na kterou odpovídá silným konceptem věže. Potenciál konceptu však není zcela využit a vytěžen. Váha vztahu mezi galerií a kostelem Nalezení sv. Kříže zůstala trochu nejasná. Omezenost parcely je v návrhu až příliš vidět. Názor, co je pro autorku výstavní prostor 21. století, byť je v textu zmíněn, není z návrhu jasně čitelný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Výběr parcely je svým způsobem provokativní, troufalý, kontroverzní – staví novou galerii na místo, kde nikdy nic nestálo a také do přímého kontaktu s kostelem Nalezení sv. Kříže – dominantou města. Využít exkluzivitu parcely pro obdobnou funkci jako je galerie, je však ospravedlnitelné, galerie zaplní prázdné místo, zůstane součástí nejužšího jádra města
Provozní řešení C Exkluzivita parcely je vykoupena její stísněností a je tedy na pováženou, zda je návrh opravdu odpovědí na otázku, jak zlepšit výstavní poměry v prostorově nevyhovující a provozně složitě uspořádané současné galerii. Provozní řešení zdá se být funkční, byť mnohdy nepůsobí zcela přesvědčivě a „čistě“. Točité schodiště možná až příliš dominuje výstavnímu prostoru, který lze tedy využít pouze po jeho obvodu, což dost omezuje jeho případnou, a pravděpodobně očekávanou, variabilitu. Přirozené prosvětlení podzemního podlaží, kde jsou umístěny také kanceláře, badatelny a dílny je pak podhodnocené a nelze se spokojit pouze s tím, že nedostatky vyřeší umělé osvětlení.
Technicko konstrukční řešení C Technické a konstrukční řešení je v rámci vybrané parcely poměrně složitou záležitostí, ale v práci je naznačeno pouze zevrubně. Také není příliš rozebráno, jakým způsobem by bylo přistoupeno ke kamenné zdi, která je dle popisu zachována ve své stávající podobě. Konstrukční detail je zpracován spíše formálně, bez vážnější ambice popsat jím pro autorku důležité části návrhu.
Architektonické řešení C Princip hmotového uspořádání galerie je silný – objekt graduje, jednotlivé objemy mezi sebou vytváří zákoutí, terasy, vzniká napětí. Věž však působí formálně a její potenciál není příliš využit, věž je nadělená standartními patry, aditivní princip umístění výtahů spíše ruší a nepůsobí přesvědčivě, v nižších patrech se věž „rozpouští“ v rámci navazující dispozice. V rámci výstavního provozu je bohužel takřka zcela pominuto přirozené nepřímé osvětlení.
Formální úroveň A Práce je po formální úrovni zpracovaná dobře, trochu mrzí různý způsob zobrazení a měřítek pro dílčí výkresové části (půdorys, řezy, pohledy), výkresy jsou místy až příliš schematické, respektive bakalářské práci by slušela v určitých ohledech větší hloubka propracovanosti.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 119091