ONDRUCH, M. Architektura a umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Matěj předkládá Architekturu s velkým „A“, která se těžko vyjadřuje plány; na nikdy nezastavěném místě neváhá složit procítěnou báseň na hraně soudobosti a historismu, kdy umě mísí ověřené, klasické motivy s invenčním novotvarem. Je naladěn na touž vlnu s chrámem a v jeho řádu mu vytváří důstojný sokl, jenž je však zároveň svébytným dílem, vyhmatávajícím esenci místa na zlomu. Již zvenku se začíná odvíjet bravurně komponovaná cesta návštěvníka, podstupujícího při průchodu stavbou jakousi katarzi. Masivní kyklopská zeď přetrvává, prostupujeme jí jen subtilní letitou brankou do komorního dvorku; následuje sakrálně laděná hala, z níž nás kustodka za „ambonem“ vybízí ku sestupu do hlubin syrové, betonové jeskyně. Z ní jsme dále, skrze výstavní sály rozličných charakterů, vedeni motivem měkké křivky, abychom prožili povznášející cestu stoupání z temnoty do světla, od hrubého po vyleštěné, z nízkého do vysokého, od umělého světla k volnému nebi, kde voní káva a kol chrámového dvojvěží krouží bílá holubice… Jsme ještě v galerii nebo v Jeho náručí? Důstojné materiály, silné prostorové zážitky a slavnostní atmosféry autor poctivě staví na fungujícím statickém schématu, účelných dispozicích, promyšlených technických detailech i technologii. „Rispekt!“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Matěj nakreslil svou poému víceméně sám, v mezičasech mezi řešením zdravotních obtíží. Druhou polovinu semestru však na popud konzultací poctivě piloval detaily až ke vznešenému výsledku, který by si kulturní a historické město Litomyšl vskutku zasloužilo.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pavlun, Martin

Matěj zjevně odvedl množství poctivé práce a jím zpracovaný návrh na mě působí nadprůměrně kvalitní. Dům na výborně zvoleném pozemku se zajímavým vnitřním prostorem a citlivou prací s historií místa by jistě obohatil mozaiku Litomyšle. Autorovi přeji, aby si udržel odvahu a energii, se kterou zpracoval tuto práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor si pro umístění galerie vybírá prázdný pozemek, co nejblíže centru města, na vedlejším Toulcově náměstí. Dle mě správně využívá kvalitní prostředí tvořené významnými stavbami a dále jeho hodnoty rozvíjí. Odvážná soudobá forma jistě koresponduje s náplní budovy. Počáteční sebevědomí je zpochybněno ustoupením z uliční čáry a to ne z důvodu vytvoření předprostoru, ale kvůli technicky náročnému zachování kamenné zdi. Očekával bych, že takto výrazná stavba zcela jasně vstoupí do veřejného prostoru na jeho hraně a vytvoří si s ním přímější vztah. Na druhou stranu je potřeba ocenit sympatickou autorovu snahu o zachování charakteru a ducha místa, která prostupuje i do řešení detailů parteru.
Provozní řešení C Malá a zcela zastavěná parcela představuje pro provoz mnohá omezení, se kterými se Matěj vypořádal dobře a můžeme předpokládat, že by v navrženém domě galerie fungovala bez zásadních potíží. Některá rozhodnutí jsou až příliš podřízena konceptu a výrazu stavby a provoz znesnadňují. Velkou plochu půdorysu zabírá požární schodiště, okna do kanceláří nebo dětské dílny nejsou průhledná… Kavárna ve 4. NP má pro samostatný provoz nedostačující zázemí.
Technicko konstrukční řešení A Zvolený konstrukční systém je pro navržený dům adekvátní. Rozměry jednotlivých konstrukcí jsou ověřeny konkrétními skladbami a detaily. Autor zjevně má představu o zásadních technických řešeních, která mají vliv na návrh domu.
Architektonické řešení B Stavba se snaží současným jazykem reagovat na svoje okolí. Jasně se drží definované formy a výrazem odpovídá významné kulturní instituci. Diskutabilní „ponechání“ kamenné zdi není jenom formální, ale je vidět, že s tématem autor pracoval – ponechání staré brány, zábradlí… Zajímavý a dobře zpracovaný je koncept založený na cestě návštěvníka postupně se měnícími výstavními prostory. Na druhou stranu může být tato silná myšlenka zbytečnou konkurencí uměleckým dílům. Méně komplikované řešení by si zasloužil sestup návštěvníka do podzemního podlaží na začátku výstavy.
Formální úroveň A Úroveň zpracování je vysoká. Práce je přehledná a dobře prezentovaná.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 119093