HROCHOVÁ, E. Příprava a charakterizace mechanických vlastností artificiálních synoviálních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalina, Michal

Studentka Eliška Hrochová se ve své práci zabývala optimalizací přípravy funkčního vzorku artificiální synoviální kapaliny na bázi kyseliny hyaluronové. Funkční vzorek artificiální synoviální kapaliny posléze charakterizovala z hlediska viskoelastických vlastností a porovnala s reálným vzorkem koňské synoviální kapaliny, který byl získán v rámci spolupráce s VFU Brno. V závěrečné části byla rovněž posuzována stabilita připraveného vzorku a to časová, teplotní a při mechanickém namáhání. Jakožto vedoucí musím podotknout, že studentka se se zadanou problematikou vypořádala velmi dobře, po celou dobu si počínala velmi svědomitě a cílevědomě. Musím ocenit rovněž studentčin entuziazmus a zapálení pro danou problematiku a v neposlední řadě její samostatnost a to jak při plánování experimentálních činností, tak posléze při zpracovávání experimentálních dat a jejich diskuzi v rámci BP. Předložená bakalářská Elišky Hrochové splnila všechny úkoly vytyčené v jejím zadání, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedláček, Petr

Eliška Hrochová se v předložené bakalářské práci věnuje optimalizaci přípravy artificiálního modelu synoviální kapaliny a jeho následné fyzikálně-chemické charakterizaci. Diskuse získaných materiálových charakteristik připravených vzorků je založena na jejich porovnání s výsledky analogických analýz reálných biologických vzorků. Téma práce je bezesporu zajímavé a z hlediska materiálového i metodologického logicky navázané na studijní obor studentky. Motivace práce je osobitým způsobem představena v úvodní kapitole, kde je aktuálnost a potřebnost řešení tématu práce opřena o zajímavé statistické údaje. Práce je psána čtivou formou, v logickém členění a s poměrně malým množstvím překlepů a formálních chyb či stylistických neobratností. Některé z nich si však neodpustím komentovat: - Autorka by se v budoucnu měla vyvarovat nevhodných překladů cizojazyčných názvů analytických technik, viz např. „termální analýza“ (str. 15) nebo „Fourierova transformační infračervená spektroskopie“ (str. 20). - U některých rovnic (např. (6) na str. 15) chybí vysvětlení některých použitých symbolů. - V legendě některých obrázků je použito nevhodné značení, (např. symbol „N“ pro dusíkovou atmosféru v obr. 11 nebo „teplotní rampa“ pro aktuální teplotu na obr. 12). - V popisku tab. 1 (str. 17) chybí číselný odkaz na literární zdroj. Při pečlivém čtení je možné v práci najít také několik věcných nesrovnalostí, např.: - Je řetězec prolaktinu skutečně tvořen pouze cysteinem, jak autorka uvádí na str. 9? - Na str. 12 je nesprávně uvedeno, že u pseudoplastických a dilatantních kapalin (jejichž chování je správně znázorněno na obr. 3) dochází k deformaci až po překročení prahového napětí. - Na str. 15 autorka nepřesně uvádí, že „pokud je naopak hodnota ztrátového úhlu menší než jedna, je možno hovořit o elastických látkách“ (ve skutečnosti se vztahuje k tangentě ztrátového úhlu). - Na str. 20 je v první větě kap. 5.3.2 přehozena charakteristika dynamické a statické varianty TGA. - Rovnice (7) je uvedena v chybném znění (přehozené moduly v čitateli a jmenovateli rovnice). - Skutečně bylo k TGA analýze aplikováno 50 mg vzorku? Nicméně, výše uvedené drobné nesrovnalosti nikterak nesnižují celkový dojem z práce, který je velmi dobrý. Přednostně oceňuji přístup autorky k experimentální části práce, v níž kombinuje zajímavé a netradiční metodologické přístupy (mikroreologie, izotermální TGA, časově rozlišená FTIR spektroskopie) a především prezentuje velmi cenné srovnání výsledků analýz připravených modelových synovií s reálnými biologickými referenčními vzorky. Práce se mi velmi líbila, považuji ji za cenný odrazový můstek pro navazující komplexní studium a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením „Výborně (A)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113649