PILÁT, P. Tvorba zvuku pro 360 stupňová videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rund, František

Zadání je splněno beze zbytku, i přes drobné nepřesnosti bych rád vyzdvihl popis dostupných prostředků a detailní návod v příloze. Výtky mám k drobným nepřesnostem v teoretickém popisu a stručnosti popisu praktické části, hlavně co se týká mixáže a komentářů výsledné ukázky. Také zadání úloh jsou spíše naznačena. Student se mnou komunikoval až v posledních 3 měsících, v blízkosti odevzdání velmi intenzivně, reagoval na většinu mých připomínek. Konzultace probíhaly jen prostřednictvím e-mailu, proto jsem neměl příliš vliv na vlastní demonstrační nahrávku a měl možnost jí vidět až po odevzdání práce. Nerovnoměrné rozložení práce se projevilo ve strohém popisu praktické části a zejména na formální stránce práce. Jazykovou stránku nemohu hodnotit, neovládám dostatečně odbornou slovenštinu. Typografická a formální stránka práce by se jistě dala vylepšit, velmi rušivé je občasné nezarovnání okrajů do bloku, psaní mezer (před čárkami a závorkami), nekonzistence značení, zapojení vzorců do textu, nepříliš přehledné odkazování na přílohy, a jejich velmi stručná dokumentace. Seznam zdrojů jich uvádí 35, včetně zdrojům k jednotlivým pluginům. Zpočátku měl student problém s výběrem zdrojů, ale podařil se mu navýšit podíl odborných článků, i když stále není výběr konkrétního zdroje vždy optimální. Seznam zdrojů ale není důsledně formátován podle obvyklých doporučení, i časopisecké a konferenční stránky jsou citovány jako online zdroje. Práce celkově zadání splnila, student prokázal schopnost samostatné práce v daném oboru - kvůli výše zmíněným nepřesnostem v teoretické části, a nedostatkům praktické části, zejména pak formálním nedostatkům, hodnotím práci celkově 78 body, tj. stupněm C.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Oramus, Tomáš

viz příloha

Navrhovaná známka
B
Body
81

eVSKP id 115735