CHUDÝ, A. Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Petr

Student se v bakalářské práci zabývá problematikou snižujícího měniče s vysokou účinností. Jádro práce spočívá v návrhu a samotné realizaci několika verzí funkčních vzorků snižujícího DC/DC měniče s cílem dosažení co možná nejvyšší účinnosti. Student přistupoval k práci velmi zodpovědně a řešil ji průběžně od jejího zadání. U studenta oceňuji především jeho zodpovědnost, se kterou k řešení práce přistupoval. Všechny body zadání byly splněny, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Student se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a realizací snižujících DC/DC měničů. Z hlediska formálního nelze práci téměř nic vytknout snad jen kvalita obrázků 5-3 a 5-4. Grafy v těchto obrázcích by si zasloužily patřičně popsat osy a nedělat prostý printscreen obrazovky. Po obsahové stránce je práce členěna logicky. Pouze v kapitole 5 by se měl autor podrobněji rozepsat jakým způsobem zkonstruoval model měniče a jakým způsobem byly navrženy regulační struktury. Rozsahem, ale i obsahem se jedná o nadstandardně zpracovanou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 117574