KRULICH, F. Pokročilý roaming ve Wi-Fi sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ilgner, Petr

Student k řešení tématu práce, které se zaměřuje na standardy, o kterých není mnoho dostupných informací a ani jejich podpora není napříč systémy není samozřejmá, přistupoval nejprve svědomitě, docházel pravidelně konzultovat postup práce a řešit různé problémy. Později však svou aktivitu omezil a finální verzi práce se mnou nekonzultoval. Během řešení práce provedl student řadu experimentů, používal různé operační systémy a hardware a zabýval se ověřováním kompatibility. Student vytvořil testovací prostředí, na kterých testoval pokročilý roaming, zachycená komunikace je přiložena jako příloha. Bohužel nedokázal všechny jím provedené experimenty vhodně prezentovat v práci. Přesto lze konstatovat, že zadání práce bylo v minimální míře splněno. Je škoda, že chybí uvedení proprietárních metod řízení roamingu. Experimenty a popis zaměřené na 802.11k a 802.11v, pro které bylo náročnější najít prameny a ověřit je, jsou spíše stručné. Pro systém OpenWrt postrádám bližší popis, jak je podpora implementována. Práce je po formální úrovni na uspokojivé úrovni. Práce s informačními zdroji je v pořádku, autor dokázal najít podstatné prameny a správně je citovat. Vyskytují se v ní opakované pravopisné i typografické chyby (např. chybějící tečky, předložky na konci řádků), avšak čitelnost je dobrá a rozdělení na jednotlivé kapitoly logické. U kap. 1.3.4 a 1.3.5 jsou uvedeny zprávy a jejich popis velmi nepřehledně. Chybí mě přehledné srovnání (např. tabulkou) podpory na jednotlivých systémech.

Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Bakalářská práce se zabývá tématem rychlého roamingu u bezdrátových sítích 802.11. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy v první student rozebírá nutnou teorii. Tuto část považuji za velmi zdařilou, text je psán dobře, je pochopitelný a neobsahuje zbytečné pasáže. Ve druhé části student popisuje navrženou testovací topologii pro systém OpenWRT a pro systém MikroTik. Topologie je popsána stručně, bylo by vhodné např. uvést změřenou sílu signálu podél celé trasy a zaznamenat polohu/ sílu signálu kde dochází k roaminugu u testovaných zařízení. U systému Mikrotik student správně konstatuje, že chybí podpora standardu 802.11r a dalších a testuje systém s využitím centrální správy AP CAPsMAN a bez něj. Zde mi chybí detailnější popis konfigurace, kterým se dá ovlivnit chování CAPsMANu a také analýza komunikace mezi AP a CAPsMANem. Celkově práci považuji za dobrou, po formální stránce se dají vytknout občasné překlepy. Práci hodnotím C/70

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 118041